26.09.2021.

Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība

1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:

1.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to Pārdevējam vai diagtools.eu, kas informē Pārdevēju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs vai ir juridiska persona, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

1.2. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs, diagtools.eu paziņo vienā no šiem veidiem: aizpildot atteikuma veidlapas paraugu (pēc pieprasījuma uz e-pastu info@diagtools.eu) vai, iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu info@diagtools.eu. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas diagtools.eu nekavējoties nosūta saņemšanas apstiprinājumu un informē Pārdevēju.

1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: a. kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; c. ja prece tiek piegādāta atsevišķās partijās vai pa daļām – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu; d. ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā periodā – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pirmo preci.

1.4. Ja Pircējs atkāpjās no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē par to diagtools.eu, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana, un par to tiek informēts Pārdevējs.

1.5. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma pēc tam, kad prece jau ir piegādāta vai viņš to ir saņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 6. punkta nosacījumi.

2. Ja Pircējs paziņo par Pārdevēja naudas atmaksas garantiju 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces nodošanas Pircējam, tiek piemēroti Noteikumu 1. punkta nosacījumi.

2.1. Pircējam ir tiesības preces atdot atpakaļ, nosūtot tās uz adresēm, kas norādītas diagtools.eu e-veikala vietnē, vai nogādājot tās diagtools.eu Veikalos vai, nododot Preces tieši Pārdevējam.

2.2. Pārdevēja piemēroto naudas atmaksas papildu garantiju nav iespējams izmantot, ja pasūtītas šādas preces:

2.2.1. diagtools.eu dāvanu kuponi;

2.2.2. iepakotas preces, kuras pēc piegādes ir izpakotas un nav derīgas atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

2.2.3. preces, kuras izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir acīmredzami viņam pielāgotas, vai arī to rakstura dēļ pēc piegādes Pircējam nevar tikt atdotas atpakaļ, jo zaudējušas preces īpašības, ātri bojājas vai tām drīz beidzas derīguma termiņš;

2.2.4. apavi;

2.2.5. apģērbs.

2.3. Preču un naudas atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 6. punktā.

3. Atbilstošas kvalitātes preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi.

3.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču nodošanas viņam apmainīt iegādātās preces pret analoģiskām citu izmēru, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm. Ja, apmainot preces, rodas cenu atšķirība, Pircējam ar Pārdevēju jānorēķinās atbilstoši pārrēķinātajām cenām. Pircēja paziņojums par vēlēšanos izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības un atpakaļ atdodamo preču uzskaitījums jānosūta uz e-pastu info@diagtools.eu. 

3.2. Ja Pircējam nepatīk iegādāto preču forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču nodošanas viņam tās apmainīt vai atdot atpakaļ. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atdot atpakaļ visas preces, kuras nav iekļautas šajā sarakstā:

3.2.1. foto un kinematogrāfijas preces;

3.2.2. iespiestas grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi;

3.2.3. audumi;

3.2.4. mīkstie grīdas segumi, izņemot paklājus un paklājiņus;

3.2.5. veļa;

3.2.6. vīriešu, sieviešu krekli un līdzīgi izstrādājumi;

3.2.7. mašīnas un mehāniskās ierīces;

3.2.8. elektriskās ierīces un iekārtas, skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas ierīces, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas ierīces;

3.2.9. sauszemes transportlīdzekļi;

3.2.10. kuģi, laivas un peldlīdzekļi;

3.2.11 optiskā, foto, kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces, medicīnas vai ķirurģiskās ierīces un aparāti;

3.2.12. pulksteņi;

3.2.13. mēbeles, lampas;

3.2.14. sveramas un mērāmas preces, kuras pēc Pircēja pieprasījuma ir speciāli sagatavotas, nogrieztas, sagrieztas u. tml.

3.3. Saņemot preces, Pārdevējs apņemas tās aizstāt ar tām pašām precēm, tikai tādas formas, izmēra, krāsas, modeļa vai komplektācijas, kā norādījis Pircējs. Ja Pārdevējam nav apmainīšanai piemērotas preces, viņš atmaksā Pircējam par preci saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par vēlmi izmantot šīs tiesības, bet, ja Pircējs preci nav atdevis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas dienas Pārdevējam.

3.4. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

3.5. Preču un naudas atgriešanas kārtība ir noteikta Noteikumu 6. punktā.

4. Neatbilstošas kvalitātes preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi

4.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek apmainītas, atdotas saskaņā ar Noteikumos minēto kārtību un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

4.2. Ja Pircējs ir iegādājies nekvalitatīvas preces un tas ir atzīmēts preču nodošanas-pieņemšanas dokumentā (ja nav atzīmēts, tad Noteikumu 3. punkta nosacījumi) vai preču neatbilstošā kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas bija jau pirkšanas brīdī, vai arī kā neatbilstība ražotāja specifikācijām, Pircējs var atdot preces atpakaļ un pēc savas izvēles var prasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

4.2.1. lai Pārdevējs saprātīgā termiņā novērš preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst, nodrošinot preces atbilstību līguma noteikumiem;

4.2.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

4.2.3. lai tiktu attiecīgi samazināta pirkuma cena;

4.2.4. lai prece tiek aizstāta ar analoģisku atbilstošas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir nelieli vai radušies Pircēja vainas dēļ;

4.2.5. lai atmaksā naudu un atceļ pirkuma līgumu, ja neatbilstošas kvalitātes preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

4.3. Pircēja tiesību izmantošana:

4.3.1. Vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

4.3.2. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības Pircējam. Samazinot cenu, vai atceļot līgumu, un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko puses ir vienojušās.

4.3.3. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

4.4. Ja Pircējs vēlas preces atdot atpakaļ, Pircējam ir pienākums:

4.4.1. paziņot par to Pārdevējam, izmantojot rēķinā norādīto kontaktinformāciju vai diagtools.eu pa e-pastu info@diagtools.eu, Paziņojumā jānorāda atpakaļ atdodamās preces;

4.4.2. iesniegt preču iegādes dokumentu, garantijas dokumentu (ja tas ir izsniegts);

4.4.3. iesniegt brīvas formas pieprasījumu Pārdevējam vai diagtools.eu.

4.5. Tiesības atdot atpakaļ neatbilstošas kvalitātes preces Pircējs var izmantot preču pirkuma dokumentā noteiktajā kvalitātes garantijas termiņā, kuru norāda Pārdevējs, no kura Pircējs iegādājas preci.

4.6. Pircējam ir jāsamaksā preces piegādes izdevumi un preces atpakaļ sūtīšanas izdevumi, bet Pārdevējam, kad ir pārliecinājies, ka preces ir atdotas atpakaļ neatbilstošas kvalitātes dēļ, jāatmaksā Pircējam radušies izdevumi par piegādi un atpakaļ sūtīšanu, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. Preču un naudas atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 6. punktā. 4.7. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu par neatbilstošas kvalitātes preci un atcēlis pirkuma līgumu, bet, ja Pircējs preci nav atdevis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Pārdevējam datuma. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

4.8. Pirkuma līgums netiek atcelts un nauda netiek atmaksāta par tām precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu utt. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam.

4.9. Atsevišķi noteikumi neatbilstošas kvalitātes preču atgriešanai var būt paredzēti kopā ar precēm piegādātajos garantijas dokumentos. Šāda Pārdevēja preču atdošanas atpakaļ politika tiek piemērota tik lielā mērā, cik tā nav pretrunā šiem Noteikumiem. Ja ir neatbilstība starp šiem Noteikumiem un attiecīgā Pārdevēja piemērotajiem noteikumiem, šie Noteikumi ir noteicošie.

5. Preču apmaiņa un atgriešana, ja piegādātas nepareizās preces

5.1. Ja Pircējam piegādātas nepareizās preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, jāinformē diagtools.eu pa e-pastu info@diagtools.eu vai zvanot pa tālruni +371 29416069. Saņemot informāciju par nepareizi piegādātām precēm, diagtools.eu informē Pārdevēju, kurš apņemas uz sava rēķina šādas preces saņemt atpakaļ un aizstāt tās ar pareizajām precēm. Ja Pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atmaksā Pircējam par preci (-ēm) saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu par atteikšanos no līguma, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Pārdevējam datuma. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi. Pircējs šajā gadījumā piekrīt, ka diagtools.eu piedāvās līdzīgu vai analoģisku preci, kuru pārdod cits Pārdevējs. Pārdevējs, kurš Pircējam ir piegādājis nepiemērotas preces un kuram nav Pircēja pasūtīto preču, un ja Pircējs, izmantojot diagtools.eu e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju, izsaka piekrišanu diagtools.eu piedāvājumam iegādāties analoģisku vai līdzīgu preci no cita Pārdevēja.

5.2. Preču un naudas atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 6. punktā.

6. Preču un naudas atdošanas kārtība

6.1. Sakarā ar no Pārdevējiem nopirkto preču atdošanu Pircējam ir tiesības vērsties tieši pie konkrētā Pārdevēja, no kura prece ir iegādāta, vai vietnē diagtools.eu.

6.2. Pircējs var izmantot preču atdošanas atpakaļ tiesības tikai tad, ja nav nokavēts preču atdošanas atpakaļ termiņš. Atdodot preces Noteikumu 1.–3. punktā paredzētajos gadījumos, tiek piemērotas papildu prasības: prece nav sabojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, tā nav lietota – visām atpakaļ nosūtītajām precēm jābūt autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un oriģinālajam iepakojumam.

6.3. Vienlaikus jāatdod visas dāvanas, kas piegādātas kopā ar iegādāto preci, izņemot gadījumus, kad iegādātā prece tiek atdota atpakaļ tās kvalitātes trūkumu dēļ, bet kopā ar to piegādātās dāvanas pēc sava rakstura laika posmā no preces iegādes līdz šīs preces trūkumu atklāšanas dienai ir izlietotas vai ir beidzies šādu dāvanu derīguma termiņš.

6.4. Nosūtot atpakaļ preces, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako prece, lai tā netiktu bojāta transportēšanas laikā. Pārdevējam, no kura Pircējs ir iegādājies preci, ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.

6.5. Ja Pircējs diagtools.eu ir iegādājies preču komplektu, viņam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam viss preču komplekts, t. i., Pircējs savas preču atdošanas atpakaļ tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Ja vismaz viena no komplektā ietilpstošajām precēm neatbilst Noteikumu 6.2. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visu preču komplektu.

6.6. Pircējam, izmantojot Noteikumu 1.–5. punktā paredzētās tiesības, ir jāievēro Noteikumos paredzētās prasības par preču atdošanu atpakaļ un jāievēro tajos noteiktā kārtība.

6.7. Pircējs var atdot Preces, nogādājot tās diagtools.eu Veikalos, ar kurjeru nosūtot diagtools.eu vai tieši Pārdevējam vai arī nosūtot pa pastu. Preces jānosūta Pārdevējam uz adresi, kuru Pārdevējs norādījis Pircējam izrakstītajā rēķinā, vai izmantojot diagtools.eu, kas savukārt preces nosūtīs atpakaļ Pārdevējam. Par smago preču nogādāšanas (lai novērtētu preces kvalitāti, apmainītu, remontētu vai atdotu atpakaļ) Pārdevējam kārtību un nosacījumiem Pircējs un Pārdevējs atsevišķi vienojas pa tālruni vai e-pastu info@diagtools.eu, vai arī Pircējs pats tās nogādā tieši Pārdevējam.

6.8. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 1., 3.–5. punktā noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam.

6.9. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

6.10. Izmantojot Noteikumu 1.–3. punktā norādītās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta: preces cena, administrēšanas maksa, ja tāda ir tikusi piemērota. Piegādes izdevumi netiek atlīdzināti. Izmantojot Noteikumu 4.-5. punktā noteiktās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta: preces cena, administrēšanas maksa, ja tāda ir tikusi piemērota, preces piegādes maksa, ja ir piemērojams. Preču atdošanas atpakaļ izdevumi netiek atlīdzināti.

6.11. Ja Pircējs ir izvēlējies citu metodi, nevis Pārdevēja piedāvāto lētāko piegādes veidu, tad Pircēja izvēlētā cita piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz šī piegādes veida izmaksas, netiek atlīdzinātas.

6.12. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam viņa samaksātās summas līdz tam laikam, kamēr preces nav atdotas diagtools.eu un Pārdevējs nav pārbaudījis to atbilstību Noteikumu 6.2. punktam.