28.01.2021

Privātuma politika un personas datu apstrādes noteikumi

SIA Diagtools (turpmāk tekstā arī kā Pārdevējs) ļoti ciena jūsu (turpmāk arī Apmeklētājs vai Pircējs) privātumu, tādēļ apkopo, uzglabā, lieto un izpauž jūsu no jums saņemtos personas datus, izmantojot Pārdevēja kontrolēto tiešsaistes veikalu, kas darbojas tiešsaistes vidē un ir pieejams vietnē www.diagtools.eu (turpmāk tekstā arī kā Tīmekļa vietne), tikai tādā apjomā, kāds aprakstīts šajā privātuma politikā ("Privātuma politika"), ievērojot attiecīgās likuma prasības tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un atceļot Direktīvu 95/46 / EK. Darbojoties kā datu kontrolierim, Pārdevējam ir tiesības apstrādāt Apmeklētāju un Pircēju personas datus, ieskaitot, bet ne tikai, tiešsaistes tirdzniecības un tiešā mārketinga mērķiem un jebkādiem citiem mērķiem, saskaņā ar šajā Privātuma politikā un / vai jebkurā citā Noteikumu dokumentā noteikto kārtību.


1. DEFINĪCIJAS

1.1. Šajā Privātuma politikā lietotās definīcijas un izteicieni ar lielo sākuma burtu ir definēti Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos, citos Noteikumu dokumentos un / vai citās tīmekļa vietnē pieejamās prasībās un instrukcijās, izņemot gadījumus, kad definīcijām ar lielo sākuma burtu ir dota šāda nozīme šajā dokumentā, ieskaitot tā priekšvārdu:

1.1.1. ‘Personas dati’ ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”). Identificējamu fizisku personu var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši, atsaucoties uz tādiem identifikatoriem kā vārds, personas kods, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai viens vai vairāki faktori, kas raksturīgi fiziskas personas fiziskajai, fizioloģiskajai , ģenētiskai, garīgai, ekonomiskai, kultūras vai sociālai identitātei.

1.1.2. ‘Sīkfaili / sīkdatnes’ ir mazi teksta faili, kas tiek sūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu un tiek saglabāti jūsu datorā, tālrunī vai citā ierīcē, kuru jūs izmantojat, lai pieteiktos tīmekļa vietnē.


2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Pārdevējs nodrošina Apmeklētāju un Pircēju konfidencialitāti un datu drošību, kas iesniegti, izmantojot Mājas lapas līdzekļus, saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti Privātuma politikā

2.2. Izpaužot savus personas datus, izmantojot tīmekļa vietni, kā arī apliecinot savu piekrišanu, izmantojot citas tīmekļa vietnes funkcijas, ar šo jūs apstiprinat, ka piekrītat Privātuma politikai un Noteikumiem, kā arī apstiprinat, ka Jūsu personas datus var apstrādāt saskaņā ar izveidoto procedūru, kas noteikta Privātuma politikā.

2.3. Privātuma politika ir obligāta jebkurai personai, kura apmeklē vietni un / vai izmanto tajā instalētos rīkus, iegādājoties Preces vai izmantojot šo vietni vai tās daļu ar jebkādiem citiem līdzekļiem, kā arī jebkādus pakalpojumus, instrumentus vai jebkuru citu tīmekļa vietnes saturu. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, jūs nevarat izmantot tīmekļa vietni un jebkādus citus pakalpojumus un rīkus, kas pieejami tīmekļa vietnē vai jebkuru citu šīs tīmekļa vietnes saturu.


3. INFORMĀCIJAS SAVĀKŠANA TĪMEKĻA VIETNES APMEKLĒŠANAS LAIKĀ

3.1. Katru reizi, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni informatīvos nolūkos, t.i., neizveidojat vai neieejat savā kontā, mēs apkopojam tikai informāciju, kuru jūsu pārlūkprogramma pārsūta mūsu serveriem. Ņemot vērā mūsu likumīgās intereses, šī informācija tiek savākta un apstrādāta tikai tiktāl, cik tas ir tehniski nepieciešams, lai jūs varētu izmantot mūsu tīmekļa vietni, lai nodrošinātu pastāvīgu sistēmas drošību un stabilitāti. Šādos gadījumos var apkopot šādus datus: IP adresi (anonimizēti), ieiešanas datumu un laiku, laika joslu atšķirību salīdzinājumā ar GTM vaicājuma saturu (konkrētu lapu), pieteikšanās veidu, HTTP statusa kodu, pārsūtīto datu apjomu, dažkārt vietni, no kuras tiek saņemts vaicājums, informāciju par izmantoto pārlūkprogrammu un tās versiju. Neskatoties uz jebkuru no jūsu darbībām, šī procedūra ietver datu automātisku vākšanu un uzglabāšanu, līdz tiek sasniegti šādu datu vākšanas mērķi (piemēram, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību, dati tiek dzēsti pēc attiecīgās sesijas beigām, un gadījumā, ja dati tiek saglabāti reģistrācijas datnēs – tie tiek dzēsti ne ilgāk kā pēc septiņām dienām; gadījumos, kad dati tiek glabāti ilgāk - IP adrese tiek dzēsta, un tādēļ nav iespējams to identificēt).

3.1.1. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vietne var automātiski apkopot datus par jums, kas tiek saglabāti sīkfailos. Sīkāku informāciju par Sīkfailu politiku skatiet šīs Privātuma politikas 10. sadaļā.


4. DATU SAVĀKŠANA UN SAVĀKTO DATU KATEGORIJAS

4.1. Kad Pircējs izveido Kontu vai ieiet savā Kontā jebkurā laikā vēlāk, Pārdevējs savāc un uzglabā personas datus, kas identificē Pircēju. Šādā gadījumā par jums var tikt savākti un uzglabāti šādi personas dati:

4.1.1. uzvārds, uzvārds, dzimšanas datums vai personas kods, dzīvesvieta (adrese), tālruņa numurs, e-pasta adrese, Pircēja identifikācijas numurs, bankas konta dati un jebkura cita informācija, kas sniegta jūsu kontā;

4.1.2. informācija, kas saistīta ar Pircēja lojalitāti - informācija par Pircējam piešķirto kvalifikācijas līmeni, reģistrācijas datums, informācija, kas attiecas uz Pircējam piemērotajām atlaidēm, komisijas naudu (ja tāda ir), Pircēja fotoattēls (tikai tad, ja jūs brīvprātīgi augšupielādējat savu fotoattēlu);

4.1.3. ja Pircējs vēlas saņemt rēķinu par iegādātajām / iegūtajām precēm, finanšu informāciju rēķinu izrakstīšanas un pieņemšanas nolūkā, kurus jūs iesniedzat, iegādājoties Preces, kā arī PVN numuru, ja tāds ir;

4.1.4. informācija par jūsu darbībām, kuras veicāt Tīmekļa vietnē kā Pircējs (ieskaitot Preču iegādes vēsturi);

4.1.5. gadījumos, kad Pircējs ir juridiska persona - var tikt apstrādāti juridiskās personas pārstāvja personas dati (vārds un uzvārds);

4.1.6. jebkura cita informācija, kas saistīta ar jūsu darbībām tīmekļa vietnē, tostarp informācija par pieteikšanos, lapas pārskatīšanas statistika un dati par standarta pieteikšanās informāciju;

4.1.7. informācija, kas saņemta, izmantojot Sīkdatnes, kā noteikts Privātuma politikas 10. sadaļā sniegtajā Sīkfailu politikā; 4.1.8. jebkura informācija, kas iesniegta Tīmekļa vietnē, tai skaitā izvēle vai atteikums saņemt Pārdevēja reklāmas sūtījumus, kā noteikts Privātuma politikas 6. sadaļā.


5. DATU APSTRĀDES, LIETOŠANAS UN UZGLABĀŠANAS MĒRĶI

5.1. Jūsu personas datu savākšanas un apstrādes galvenais mērķis ir nodrošināt, ka darbības, kuras veicat Tīmekļa vietnē un iegādājoties Preces, būtu vienmērīgas un bez traucējumiem, un visas darbības būtu drošas, efektīvas un pielāgotas. Ar šo jūs informējam, ka Pārdevējam ir tiesības izmantot jūsu personas datus šādiem mērķiem:

5.1.1. lai nodrošinātu Pārdevēja neatkarīgu darbību kā personas datu kontrolierim un materiālo un finanšu resursu pārvaldītājam, ieskaitot grāmatvedības vadību, rēķinu izsniegšanu Pircējiem (personas dati ir process, lai izpildītu juridiskās saistības, kas tiek piemērotas mums). Šajā nolūkā mēs apstrādājam Pircēju vārdus, uzvārdus, adreses, tālruņa numurus, kā arī informāciju, kas norādīta šīs Privātuma politikas 4.1.3. Punktā;

5.1.2. lai veiktu elektronisko tirdzniecību, t.i., noslēgtu un izpildītu pirkšanas / pārdošanas līgumus ar Pircējiem (Pircēja konta izveide, Pircēja identifikācija, Preču pārdošana, Preču piegāde, pārkāpto tiesību un likumīgo interešu aizsardzība un aizstāvēšana, Pircēju lojalitātes veicināšana, atlaižu un / vai komisijas (ja tiek piemērota) administrēšana Pircējiem un jebkādi citi pienākumi, kas izriet no pirkšanas / pārdošanas attiecībām). Šim nolūkam var būt nepieciešams arī sazināties ar jums tieši, izmantojot tālruni vai e-pastu. Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu, un mēs varētu apstrādāt Privātuma politikas 4.1.1.-4.1.4. punktos norādīto informāciju, kā arī lai informācija, kas norādīta Privātuma politikas 4.1.5. punktā, varētu tikt apstrādāta, pamatojoties uz likumīgām interesēm;

5.1.3. lai uzlabotu Tīmekļa vietni, lai to pielāgotu savām vajadzībām, t.i., pielāgojot, novērtējot un uzlabojot i) ar Prečus saistīto pirkšanas / pārdošanas darījumu izpildi, izmantojot Tīmekļa vietnes rīkus, ii) vietnes pakalpojumus, iii) vietnes saturu un / vai iv) reklāmas nolūkos (personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm vai jūsu piekrišanu). Šiem nolūkiem mēs varam apstrādāt informāciju, kas norādīta šīs Privātuma politikas 4.1.7. punktā;

5.1.4. ar jūsu atsevišķu piekrišanu vai saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm (gadījumos, kad mēs vēršamies pie jums pa e-pastu un jūs neizsakāt iebildumus pret jūsu datu apstrādi šajos nolūkos, un mēs piedāvājam jums iespēju nepiekrist datu apstrādei katrā gadījumā atsevišķi) tiešās tirdzniecības mērķiem. Lai to panāktu, mēs varam apstrādāt jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu;

5.1.5. lai nodrošinātu pieeju piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijai, kas sniegta Tīmekļa vietnē, un, ja nepieciešams, novērstu, atklātu un izmeklētu iespējamās aizliegtās vai nelikumīgās darbības tīmekļa vietnē (mēs apstrādājam Personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm );

5.1.6. lai pārvaldītu uz e-pastu atsūtītos vai citos kanālos saņemtos vaicājumus un iesniegtu viņiem jautājumus (gadījumi, kad pieprasījumi tiek saņemti nevis no Pircējiem, ne arī saistībā ar mūsu līgumu izpildi). Šajā nolūkā var apstrādāt visus personas datus - e-pastu, vārdu, telefona numuru u.c.;

5.1.7. sniedzot citus pakalpojumus un palīdzību Tīmekļa vietnē, jebkuriem citiem nolūkiem, kas norādīti šajā Privātuma politikā, kā arī citos nolūkos, kas norādīti konkrētajā gadījumā, kad tiek apkopota informācija.

5.2. Personas datu iesniegšana, kas norādīta šīs Privātuma politikas 4.1. punktā, un piekrišana šo datu apstrādei ir brīvprātīga, tomēr ir nepieciešama, lai jūs varētu pilnvērtīgi izmantot vietni, ieskaitot Pārdevēja iespēju apstrādāt Preču pasūtījumus un jebkuru citu ar jums saistītu līgumsaistību izpildi pienācīgā veidā, kā arī lai nosūtītu jums informatīvos izdevumus, utt.

5.3. Pārdevējs aizsargā faktiskos datus par jūsu Preču pasūtījumiem. Kā Pircēji, jūs varat iegūt visu informāciju par Pārdevējam iesniegtajiem Preču pasūtījumiem, ielogojoties savā kontā. Izmantojot jūsu kontā instalētos rīkus, jūs varat pārskatīt savus Preču pasūtījumus un mainīt kontaktinformāciju. Jums ir jāuzglabā sava konta piekļuves dati, tos nedrīkst atklāt trešajām pusēm (daži ieteikumi par drošu Tīmekļa vietnes izmantošanu ir sniegti šīs Privātuma politikas 11. nodaļā).

5.4. Saskaņā ar Privātuma politiku Pārdevējam ir arī tiesības izmantot jūsu Personas datus iekšējiem nolūkiem, ieskaitot saziņu ar jums pa e-pastu, lai informētu par Preču, tīmekļa vietnes atjauninājumiem un informāciju, kas saistīta ar elektroniskās tirdzniecības darījumiem, kurus jūs veicat vietnē, utt. 5.5. Lai izpildītu šajā Privātuma politikā noteiktos personas datu vākšanas mērķus, šīs Privātuma politikas 5.1.1. punktā norādītajos nolūkos, personas dati tiek apstrādāti 10 (desmit) gadu laikā; šīs Privātuma politikas 5.1.2. punktā norādītajiem mērķiem – tik ilgi, cik Pircējs izmanto Kontu un 10 (desmit) gadus no pēdējās Pircēja ieiešanas Kontā; šīs Privātuma politikas 5.1.4. punktā norādītajiem mērķiem - 2 (divus) gadus no piekrišanas iesniegšanas (to personu piekrišanas, kuras ir devušas piekrišanu apstrādāt savus personas datus tiešajam mārketingam), vai līdz konsultanta līguma, ko noslēdzis Pircējs, termiņa beigām (izņemot gadījumus, kad jūs izsakāt iebildumus pret datu apstrādi šādiem nolūkiem); šīs Privātuma politikas 5.1.6. punktā norādītajiem mērķiem - ne vairāk kā tas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķus un atbildētu uz iesniegtajiem pieprasījumiem un tos administrētu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu Personas datus var uzglabāt ilgāku laika posmu gadījumos, kad atsevišķu personas datu uzglabāšana ir obligāta saskaņā ar likumiem.


6. REKLĀMA UN TIEŠAIS MĀRKETINGS

6.1. Gadījumos, kas minēti šīs Privātuma politikas 5.1.4. punktā, ieskaitot jūsu atsevišķas piekrišanas saņemšanu, iesniedzot reģistrācijas veidlapu vai jebkādā citā veidā (piemēram, izmantojot tā saukto "izvēles rūtiņu"), mēs nosūtīsim jums Pārdevēja komerciālo / reklāmas informāciju - informāciju vietnē, par Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, par Preču pārdošanas veicināšanas kampaņām, ziņas un citu informāciju atbilstoši jūsu norādītajai kontaktpersonas adresei un / vai e-pastam un / vai tālruņa numuram. Jūsu piekrišana saņemt šādu informāciju ir brīvprātīga un nav nepieciešama Preču pasūtījumu izpildei, un to var jebkurā laikā atsaukt. Ja jūs nespējat iesniegt atsevišķu piekrišanu, bet vēlāk izlemjat no Pārdevēja saņemt šajā punktā norādīto komerciālo / reklāmas informāciju, kā arī saņemt ziņas vai, ja jūs nolemjat atteikties saņemt šādu informāciju vai vēlaties izteikt iebildumus pret Jūsu personīgo datu apstrādi, jūs varat iesniegt mums pieteikumu jebkurā laikā pa e-pastu info@diagtools.eu vai izmantojot citus Tīmekļa vietnes iestatījumus (ja tādi ir).

6.2. Jebkurā gadījumā jūs nevarat atteikties no Pārdevēja saņemt administratīvo informāciju, kas attiecas uz Preču iegādi, Pārdevēja vai tīmekļa vietnes pakalpojumiem (ieskaitot Noteikumus), izņemot gadījumus, kad Konts ir dzēsts. Turklāt jūs nevarat atteikties no Pārdevēja nosūtītajiem paziņojumiem ar juridisko informāciju, kas saistīta ar Preču iegādi un / vai Tīmekļa vietnes izmantošanu.


7. DATU IZPAUŠANA

7.1. Pārdevējam ir tiesības izpaust jūsu Personas datus tikai likumīgā veidā (piemēram, ja tos pieprasa likumi, ar jums noslēgtais līgums vai jūsu atsevišķa piekrišana). Šāda informācija tiek atklāta saskaņā ar piemērojamajiem Latvijas Republikas likumiem un noteikumiem.

7.2. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Pārdevējs var iesniegt jūsu Personas datus šādām personām (šādas Pārdevēja personas rūpīgi atlasa un regulāri pārbauda):

7.2.1. Pārdevēja partneri - trešās puses, kuras Pārdevējs ir nolīdzis kā trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, izpildot preču pasūtījumus vai nodrošinot jums citus pakalpojumus. Piemēram, Pārdevēja partneri, kas sniedz preču piegādes pakalpojumus, maksājumu apkopošanu, citus Pircēja pasūtītos pakalpojumus;

7.2.2. citas trešās puses, kad iesniedzat attiecīgu pieteikumu, lai iesniegtu savus Personas datus (vai trešās puses, par kurām jums ir paziņots ar citām metodēm, un par atbilstošās informācijas sniegšanu ir panākta vienošanās, izmantojot konkrētu pakalpojumu);

7.2.3. citas komercsabiedrības gadījumā, ja Pārdevējs apvienojas ar citu juridisku personu, ja Pārdevējs iegādājas citu juridisku personu vai Pārdevēju ir iegādājusies cita juridiska persona, kā arī ar Tīmekļa vietnes vai tās īpašuma nodošanas citiem gadījumos;

7.2.4. arī Pārdevēja partneri, kuri darbojas kā Apstrādātāji, nodrošinot Tīmekļa vietnes atbalstu un / vai uzturēšanu, kā arī jebkādus citus pakalpojumus, kas palīdz Pārdevējam veikt darbības un preču tirdzniecību un veikt jebkādas citas darbības Tīmekļa vietnē, kas apstrādā Personas datus, lai aprēķinātu Pircējiem piemērojamās atlaides vai veic Pārdevēja programmatūras un aparatūras uzturēšanu; d) kā arī Pārdevēja pilnvarotas personas, kas rīkojas Pārdevēja vārdā un ir pilnvarotas meklēt Pircējus un parakstīt sadarbības līgumus ar viņiem Kompānijas vārdā;

7.2.5. likumos un valdības iestāžu noteiktajos gadījumos, ieskaitot Valsts ieņēmumu dienestu.

7.3. Izveidojot kontu tīmekļa vietnē un kļūstot par Pārdevēja Pircēju, jūs esat informēts un piekrītat tam, ka, lai veiksmīgi izpildītu ar Pārdevēju noslēgto līgumu un ņemot vērā Pārdevēja veikto darbību specifiku, Pārdevējam dažos nepieciešamības gadījumos ir tiesības izpaust nepieciešamos Pircēja Personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi un tālruņa numuru), lai nodotu tos dažu ražotāja akcijas noteikumu izpildīšanai, tādiem kā trade-in apmaiņas akcijas nolūkiem un citiem līdzīgiem tieši nepieciešamiem mērķiem. Šādos gadījumos vienmēr Pircējs iepriekš par to tiek informēts un tiek sastēdīts speciāls līgums. Ievērojot Pārdevēja Pircēju datu aizsardzību, saņemtie Personas dati tiks izmantoti tikai līguma ar Pārdevēju noteikumu izpildei, un netiks izmantototi citiem nolūkiem, kas nav saderīgas ar šo mērķi. Par šādu datu konfendenialitāti atbild trešā norādītā papildus līgumā puse, kuras rīcībā ar Pircēja piekrišanu tie nokļūst.

7.4. Bez jūsu skaidri izteiktas piekrišanas Pārdevējs nekad neatklāj jūsu personisko informāciju trešajām pusēm un neizplata to tālāk, izņemot gadījumus, kad tas ir tieši nepieciešams, lai īstenotu šīs Privātuma politikas vai Pārdevēja noteiktos nosacījumus vai Pārdevējam ir juridisks likumā noteikts pienākums to darīt.

7.5. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Pārdevējs var apstrādāt jūsu Personas datus ne tikai valstī, kurā tie tika iegūti, bet arī citās valstīs, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, piemēram, ja Pārdevēja ražošanas partneris atrodas citā valstī un līguma izpildei ir nepieciešami noteikti jūsu personiskie dati. Veidojot kontu, jums tiks lūgts izteikt savu piekrišanu par šādu Personas datu apstrādi un izpaušanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos bez šādas piekrišanas Pārdevējs nevarēs izpildīt līgumu, un jūs nevarēsiet kļūt par Pircēju. Jums ir tiesības atsaukt jūsu piekrišanu, bet šādā gadījumā jūs zaudēsiet Pircēja statusu. Šajā Privātuma politikas sadaļā norādītajos gadījumos Pārdevējs pieliks visas pūles, lai nodrošinātu jūsu Personas datu drošību likumā noteiktajā kārtībā, izmantojot iespējamos aizsardzības pasākumus un nodrošinot jūsu tiesību aizsardzību kā Datu subjektam.


8. PIRCĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, KAS SAISTĪTI AR PERSONAS DATU APSTRĀDI TIEŠSAISTĒ

8.1. Reģistrējoties kā Pircējs, t.i., atverot (izveidojot) Kontu vietnē, jums tiks lūgts iesniegt nepieciešamos Personas datus.

8.2. Kļūstot par Pircēju, jūs varat ieiet savā Kontā un individuāli kontrolēt Personas datus, kas iesniegti reģistrācijas formā, mainīt iesniegtos datus, atjaunināt vai noņemt šādus datus. Ar šo jūs saprotat un apņematies nekavējoties atjaunināt savus Personas datus, izmaiņu vai neprecizitāšu gadījumos. Ja, pēc Jūsu domām, šis lēmums nav pietiekams, jums ir tiesības griezties pie Pārdevēja pa e-pastu, nosūtot vēstuli uz info@diagtools.eu vai pa pastu, nosūtot to uz adresi, kas norādīta Privātuma politikas 12.4. punktā.

8.3. Jūsu parole ir atslēga, lai ieietu jūsu Kontā. Veidojot paroli, lūdzu, izmantojiet unikālos ciparus, burtus un īpašus simbolus un neizpaudiet sava Konta paroli nevienam citam. Pēc pierakstīšanās savā Kontā jūs jebkurā brīdī varat mainīt un atjaunināt savus datus. Ja aizmirstat savu pieteikšanās paroli vai jums ir grūtības ieiet Kontā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@diagtools.eu.

8.4. Ja jūs atklājat savu paroli vai jebkuru citu ar Kontu saistītu informāciju citām personām, jūs būsiet atbildīgs par visām un jebkurām darbībām, kas veiktas, izmantojot jūsu Kontu, ja vien tas nav pierādīts citādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs ieejat Tīmekļa vietnē no kopīgi izmantota datora, daži no jūsu datiem var būt redzami citām personām, kuras arī lieto šo datoru.

8.5. Ja jūs pazaudējat savu paroli, jūs vairs nevarēsiet kontrolēt ar jūsu Personas datiem veiktās darbības, un jums būs jāuzņemas saistības, kas veiktas jūsu vārdā. Tādēļ gadījumā, ja rodas aizdomas, ka jūsu paroli ir izmantojis kāds cits, jums nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs (Pārdevēja kontaktinformācija ir norādīta Privātuma politikas 12.4.punktā) un jānomaina parole, kas tiek izmantota, lai ieietu Kontā.

8.6. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums kā Datu subjektam ir visas tiesības, kas noteiktas piemērojamajos tiesību aktos, tostarp sekojošas:

8.6.1. tiesības atsaukt savu piekrišanu. Ja jūs jau esat devis savu piekrišanu attiecībā uz jūsu Personas datu apstrādi, to var jebkurā laikā atsaukt (piekrišanas atsaukšana neietkmēs Personas datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu, kas tika veikta pirms atsaukšanas iesniegšanas);

8.6.2. piekļuves tiesības. Jūs varat iepazīties ar saviem Personas datiem, kurus apstrādā Pārdevējs. Jūs varat saņemt informāciju par to, kā tos apstrādā, cik ilgi jūsu dati tiek glabāti un kurš un kādā apjomā saņem jūsu datus. Tomēr jūsu tiesības iepazīties var ierobežot ar likumiem;

8.6.3. tiesības uz labošanu. Jūs varat pieprasīt Pārdevējam labot ar jums saistītos apstrādātos Personas datus, ja tie ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi;

8.6.4. tiesības iebilst. Noteiktos apstākļos jums ir tiesības nepiekrist jūsu Personas datu apstrādei, ieskaitot gadījumus, kad Personas datus apstrādā, pamatojoties uz likumīgām interesēm. Jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu personiskās informācijas izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos (tikai kad un, ja mēs apstrādājam datus šādiem nolūkiem). Ja nepiekrītat, jums tiks lūgts iesniegt pamatojumu / paskaidrot, kāpēc mums nevajadzētu apstrādāt jūsu Personas datus, kā mēs to darījām līdz šim;

8.6.5. tiesības uz apstrādes ierobežošanu. Ja jūs domājat, ka Pārdevēja apstrādātie Personas dati ir nepareizi vai jūs nepiekrītat datu izmantošanai, jūs varat pieprasīt, lai Pārdevējs jūsu datus tikai uzglabā. Lietošana tiks ierobežota, dati tiks tikai uzglabāti, kamēr tiks konstatēta datu pareizība vai tiks pārbaudīts, ka Pārdevēja likumīgās intereses ir svarīgākas par jūsu interesēm;

8.6.6. tiesības dzēst personas datus. Ja jūsu Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, jūs nepiekrītat savu Personas datu apstrādei vai ir kādi citi likumos noteikti iemesli, jums ir tiesības pieprasīt dzēst datus, piemērojot likumos noteiktos ierobežojumus;

8.6.7. tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt ar jums saistītus Personas datus, kurus jūs iesniedzat Pārdevējam sistemātiskā, bieži lietotā un datorlasāmā formātā, un jums ir tiesības pieprasīt nosūtīt šādus datus citam kontrolierim saskaņā ar procedūru, ko nosaka likumi.

8.7. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto Personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot likumu prasības. Tomēr jums vienmēr ir tiesības sazināties ar mums vispirms saskaņā ar šīs Privātuma politikas 12.4. punktā norādītajām metodēm, ja jums ir papildu jautājumi vai vēlaties īstenot iepriekš minētās tiesības saistībā ar Personas datu apstrādi.

8.8. Iesniedzot pieteikumu par tiesībām, kas saistītas ar Personas datu apstrādi, jums tiks lūgts apliecināt savu identitāti (piemēram, iesniedzot pieteikumu pa pastu vai ar kurjeru, jums būs jāiesniedz arī personu apliecinošs dokuments, kuru apstiprinājis notārs vai šā dokumenta kopija, kas apstiprināta likumā noteiktajā kārtībā, un, ja pieteikums ir iesniegts ar elektroniskās saziņas palīdzību, tas jāparaksta ar elektronisko parakstu). Pārdevējs atbildēs uz visiem jūsu pieteikumiem, kas saistīti ar jūsu kā Datu subjekta tiesību īstenošanu ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi no pieteikuma saņemšanas dienas, izņemot likumos norādītos izņēmumus.


9. DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Pirmkārt, Pārdevējs cenšas nodrošināt savu Apmeklētāju un / vai Pircēju datu drošību. Lai nodrošinātu nodotās informācijas un datu drošību, Pārdevējs īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas atbilst pakalpojumu sniegšanas drošības draudiem. Pārdevējs izmanto saprātīgus fiziskos, elektroniskos un procesuālos pasākumus un metodes, lai aizsargātu pieejamo informāciju no zaudējumiem, zādzībām vai jebkādas citas nelikumīgas izmantošanas, izpaušanas vai grozīšanas.

9.2. Jebkura Pircēja pieslēgšanās saistībā ar maksājumu par Precēm, pēc Pircēja izvēles tiks veikta, droši pieslēdzoties trešās puses izmantotai vietnei.

9.3. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neatkarīgi no tā, vai Pārdevējs izmantojis visus iepriekš minētos pamatotos līdzekļus, Pārdevējs nevar un negarantēs jūsu personiskās informācijas drošību, jo tā tiek iesniegta vai apkopota tiešsaistē. Turklāt Pārdevēja realizētie līdzekļi var nebūt pietiekami, ja jūs neievērojat drošības noteikumus. Pirmkārt, Pircējs nedrīkst atklāt savu lietotāja vārdu un paroli trešajām pusēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vietnes līdzekļi lūgs iesniegt e-pasta adresi un paroli tikai brīdī, kad jūs pieslēdzaties savam Kontam. Lai nepieļautu, ka nepiederošas personas izmantotu jūsu Kontu, lūdzu, vienmēr izejiet no sava Konta un / vai vietnes pēc katras lietošanas.

9.4. Jūs varat arī samazināt Personas datu neatļautas izmantošanas risku, ja rīkojaties uzmanīgi un izvēlaties saprātīgus drošības pasākumus, piemēram, sarežģītu paroli, jaunāko pretvīrusu programmatūru utt.


10. SĪKDATŅU POLITIKA

10.1. Šī vietne izmanto sīkdatnes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatnes nevar datorā palaist programmas vai pārsūtīt vīrusus. Pārdevējs izmanto Sīkdatnes šādiem mērķiem:

10.1.1. ietnes pareizai darbībai un pārlūkošanas pieredzes uzlabošanai (piemēram, lai atbalstītu jūsu pieslēgšanos pēc ieiešanas utt.);

10.1.2. reklāmām un tiešajam mārketingam;

10.1.3. vietnes statistikas apkopošanai un vietnes uzlabošanai;

10.1.4. šajā vietnē tiek izmantota "Google Analytics" programma, ko izstrādājusi un piegādājusi "Google Inc." ("Google"), kuras izmantošana ļauj izmantot tīmekļa vietņu analīzes pakalpojumus. "Google Analytics" izmanto sīkfailus, kas ļauj analizēt, cik bieži vietne tiek izmantota. Informācija, ko sīkdatnes iegūst par to, kā jūs izmantojat vietni, parasti tiek pārsūtīta uz serveri un tiek apkopota ASV. Google izmantos šo informāciju, lai analizētu, kā jūs izmantojat vietni, sagatavotu pārskatus par vietnes popularitāti tās operatoram un veiktu citus ar Tīmekļa vietni saistītus pakalpojumus un to izmantošanu. Google nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google pieejamiem datiem. Veicot noteiktus iestatījumus savā pārlūkprogrammas programmatūrā, jūs varat izvēlēties neļaut Google instalēt sīkfailus, tomēr ņemiet vērā, ka tādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsit izmantot visas Tīmekļa vietnes funkcijas. Šajā vietnē tiek izmantota "Google Analytics" ar paplašinājumu "_anonymizelp ()", tādēļ IP adreses tiek tālāk apstrādātas īsākā formā, kā rezultātā nav iespējams saistīt IP adresi ar konkrētu personu. Gadījumos, kad par jums apkopotie dati satur Personas datus, tie tiks nekavējoties likvidēti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumos, kad jūsu dati tiek pārsūtīti uz ASV, Google apņemas piemērot konfidencialitātes aizsardzības ES-ASV principus, kas nodrošina, ka pakalpojumu sniedzējs atbilst ES privātuma standartu prasībām. Plašāka informācija ir “Google Analytics” mājaslapā. Alternatīva metode Google Analytics atspējošanai ir instalēt papildus plaginu, ko piedāvā "Google".

10.2. Visi Tīmekļa vietnē izmantotie sīkfaili var būt pagaidu vai pastāvīgi:

10.2.1. pagaidu sīkfaili ir derīgi un netiek noņemti, kamēr jūs izmantojat pārlūkprogrammu un tiek noņemti pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Šie sīkfaili saglabās tā dēvēto pieslēgšanās ID, izmantojot to, jūsu pārlūks pieslēgšanās laikā var iesniegt dažādus vaicājumus;

10.2.2. pastāvīgie sīkfaili pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas netiek izņemti, un tie glabā informāciju, kas atvieglo jūsu turpmāko piekļuvi jūsu Kontam (parole, lietotāja vārds). Šādi sīkfaili paātrina un uzlabo vietnes izmantošanu. 10.3. Izmantojot vietni, jūs apstiprinat savu piekrišanu un atļaujat Pārdevējam ierakstīt sīkfailus jūsu ierīcē (dators, tālrunis uc).

10.4. Jūs vienmēr varat atteikties no sīkfailiem, ja jūsu pārlūkprogramma to atļauj, tomēr šāds atteikums var ietekmēt jūsu pieredzi, izmantojot vietni. Sīkfailus var atinstalēt divos veidos:

10.4.1. savā pārlūkprogrammā varat pārbaudīt datoram jau iepriekš instalētos sīkfailus un tos izdzēst pa vienam vai visus uzreiz. Veiktās darbības ir atšķirīgas (instrukcijas attiecībā uz sīkdatnēm attiecībā uz vispopulārākajām pārlūkprogrammām ir pieejamas, nospiežot pārlūkprogrammas nosaukumu Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer ), tāpēc konkrētas veicamās darbības jānosaka, ņemot vērā jūsu lietoto pārlūku;

10.4.2. varat iestatīt pārlūkprogrammu, lai bloķētu Sīkfailus vai saņemtu paziņojumu par jebkuru Sīkfailu instalēšanu. Katrā pārlūkprogrammā veiktās darbības ir atšķirīgas, tādēļ, ņemot vērā izmantoto pārlūku, jānosaka konkrētas veicamās darbības.

10.5. Sīkdatņu bloķēšana vai ierobežošana var ietekmēt dažas Tīmekļa vietnes funkcijas.

10.6. Tālāk esošajā aprakstā ir parādīts, kuri Sīkfaili (Cookies) tiek izmantoti Pārdevēja interneta veikalā, kas pieejams Tīmekļa vietnē:

Tehniskie sīkfaili

Tehniskie sīkfaili palīdz attēlot Jums interneta vietnes un mobilās lietotnes saturu Jūsu ierīcē. Ar tehnisko sīkfailu palīdzību tiek nodrošināta interneta vietnes un mobilās lietotnes funkcionalitāte, tāpēc atteikties no tiem nav iespējams.

Funkcionālie sīkfaili

Funkcionālie sīkfaili ir paredzēti, lai uzlabotu interneta vietnes un mobilās lietotnes funkcionalitāti, interneta vietni un mobilo lietotni padarītu ērtu un Jūsu lietošanai efektīvu, tāpēc atteikties no tiem nav iespējams.

Analītiskie sīkfaili

Izmantojot analītiskos sīkfailus, mēs vēlamies labāk iepazīt mūsu interneta vietnes un mobilās lietotnes apmeklētājus, lai pēc iespējas efektīvāk varētu pielāgot mūsu interneta vietnes un mobilās lietotnes darbību Jūsu vajadzībām un vēlmēm, tāpēc atteikties no tiem nav iespējams.

Mērķtiecīgie (komerciālie) sīkfaili

Mērķtiecīgos (komerciālos) sīkfailus izmantojam, lai individualizētu Jūsu pārlūkošanas pieredzi un Jums rādāmo saturu, kā arī rādītu piedāvājumus, kas būtu aktuāli tieši Jums. Ar mērķtiecīgajiem sīkfailiem tiek analizēta pārlūkošanas vēsture, un šie dati tiek izmantoti, lai sniegtu Jums komerciālus piedāvājumus.

10.7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos Sīkdatnes var izmantot arī Pārdevēja partneri vai citas trešās puses, kas nav Pārdevēja kontrolē. Pārdevējs nevar būt un nav atbildīgs par šādu personu rīcību. Ja rodas aizdomas, ka Pārdevēja partneri vai citas trešās personas, kuras Pārdevējs nekontrolē, bez jūsu piekrišanas izmanto Sīkdatnes bez jūsu piekrišanas, jums vajadzētu vērsties pie konkrēta Pārdevēja partnera vai jebkuras citas trešās puses, un lūdzam arī nekavējoties par to informēt Pārdevēju.


11. TREŠĀS PUSES

11.1. Šī Privātuma politika nosaka tikai tās informācijas izmantošanu un izpaušanu, ko mēs no jums iegūstam caur šo Tīmekļa vietni, ja vien Privātuma politikā nav skaidri noteikts citādi. Ja jūs atklājat savus Personas datus citām personām caur Tīmekļa vietni vai citām tīmekļa vietnēm, neatkarīgi no tā, vai tie ir Pircēji vai trešās puses, attiecīgās informācijas izmantošanai un izpaušanai var piemērot citus noteikumus.

11.2. Tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām vietnēm. Pārdevējs nekontrolē šādu tīmekļa vietņu saturu un nav atbildīgs par to saturu. Šīm vietnēm var būt savas privātuma politikas, ar kurām mēs iesakām jums iepazīties.

11.3. Pārdevējs nekontrolē privātuma politikas un / vai citus trešo personu noteikumus, kas jums tiek piemēroti, tādēļ jūs esat atbildīgs pēc saviem ieskatiem par šo risku un apņematies tos ievērot, gadījumos, kad tie tiek jums piemēroti. Pārdevējs nav atbildīgs par citu vietņu vai cita satura privātuma politiku, ja Vietnē ir norādīta saite uz citām vietnēm, vai arī šajās vietnēs ir saite uz Vietni. Nospiežot saiti, logotipu vai citu Tīmekļa vietnes elementu vai izmantojot Tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, tostarp saziņu tiešsaistē, ūdzu, ņemiet vērā, ka, nospiežot jebkuru no iepriekš minētajiem elementiem, jūs varat nonākt citā tīmekļa vietnē.


12. STRĪDU IZŠĶIRŠANA UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Privātuma politika ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

12.2. Pārdevējs patur tiesības izmainīt Privātuma politiku vai jebkuru tās daļu (ieskaitot grozījumus, rediģēšanu, papildināšanu, atsaukšanu, anulēšanu) un / vai jebkādu saistītu informāciju pēc saviem ieskatiem. Privātuma politika tiek grozīta saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību.

12.3. Piemērojamās tiesības un noteikumi, kas piemērojami domstarpību izšķiršanas lietām, ir norādīti Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos.

12.4. Ja vēlaties informēt mūs par šīs Privātuma politikas pārkāpumu, jums nepieciešama palīdzība vai ir kādi jautājumi, ierosinājumi un / vai pretenzijas par Noteikumu interpretāciju un / vai piemērošanu, ieskaitot šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Pārdevēja kontaktinformāciju. Mēs reaģēsim uz jebkuru no jūsu rakstiskā formā iesniegtajiem jautājumiem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot šajos Noteikumos norādītos izņēmumus.


Pārdevēja kontaktinformācija:

SIA Diagtools Pērnavas iela 43A-9

Rīga, LV-1009, Latvia

E-pasts: info@diagtools.eu

Tālruņi: +37129416069, +37167704152