28.01.2021

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise reeglid

Osaühing SIA Diagtools (edaspidi – Müüja) austab Teie (edaspidi – Külastajad või Ostjad) privaatsust, ning seetõttu kogub, säilitab, kasutab ja avaldab Teie isiklikke andmeid, sh Isikuandmeid (vastavalt dokumendis toodud definitsioonile), mida Külastajad esitavad Müüja poolt kontrollitud internetipoe www.diagtools.eu (edaspidi – Veebileht) kasutamisel ainult vastavalt siin privaatsuspoliitikas (edaspidi – Privaatsuspoliitika) kirjeldatud reeglitele ning vastavalt asjakohastele seadusenõuetele. Isikuandmeid haldab isikuandmete haldurite riiklikus registris registreeritud Müüja. Isikuandmete haldajana on Müüja õigus hallata Külastajate ja Ostjate isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, elektroonilise kaubanduse ja otseturunduse eesmärgil ning teistele käesolevale Privaatsuspoliitikale ja/või teistele Reeglitele vastavatel eesmärkidel.


1. MÕISTED

1.1. Käesolevas Privaatsuspoliitikas suurtähega märgitud mõistete ja väljendite definitsioonid on toodud Veebilehe Kasutustoimingutes, teistes Reeglites ja/või muudes Veebilehel saadaolevates nõuetes ja juhistes, välja arvatud juhul, kui käesolevas dokumendis suurtähega märgitud mõisteid koos nende põhjendustega kasutatakse järgmises tähenduses:

1.1.1. Isikuandmed tähistavad füüsilisest isikust Külastaja ja/või Ostja Isikuandmeid. Isikuandmed hõlmavad mis tahes teavet, mis on seotud füüsilise isikuga - andmesubjektiga, kelle isik on teada või kelle isikut saab otseselt või kaudselt tuvastada näiteks isikukoodi või sellele isikule omaste füüsiliste, füsioloogiliste, psühholoogiliste, majanduslikke, kultuuriliste või sotsiaalsete andmete alusel.

1.1.2. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse Teie brauserisse ja salvestatakse arvutis, nutitelefonis või muus seadmes, mida kasutatakse Veebilehe sirvimiseks.


2. ÜLDSÄTTED

2.1. Müüja tagab Külastajate ja Ostjate poolt Veebilehe kasutamisel esitatud Isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt Privaatsuspoliitikas sätestatud nõuetele.

2.2. Veebilehe tööriistadesse oma Isikuandmete sisestamisega kinnitate, et nõustute Privaatsuspoliitika ja Reeglitega ning samuti nõustute sellega, et Teie Isikuandmeid hallatakse vastavalt Privaatsuspoliitikas kehtestatud korrale.

2.3. Privaatsuspoliitika kohaldub igale isikule, kes külastab Veebilehte ja/või kasutab Veebilehe tööriistu, ostab Kaupu või kasutab Veebilehte või selle osa või teenuseid, tööriistu või sisu muul viisil. Kui Te ei nõustu Privaatsuspoliitikaga, ei või Te kasutada Veebilehte ega Veebilehe teenuseid, tööriistu või sisu.

2.4. Müüja võib Teie Isikuandmeid hallata mitte ainult riigis, kus see koguti, vaid ka vähem rangete Isikuandmete haldamist reguleeritavate seadustega riikides. Samuti mõistab Ostja ning nõustub sellega, et Müüja poolt kogutud Isikuandmeid ning muud Ostjaga seotud teavet saab kaitsta nii Leedu Vabariigis kui ka mis tahes teistes riikides. Veebilehe kasutamisel nõustub Ostja eespool nimetatud teabe Ostja riigist välja saatmisega.


3. ANONÜÜMSUS JA ANONÜÜMSE INFORMATSIOONI AUTOMAATNE TÖÖTLEMINE

3.1. Veebilehele paigaldatud tööriistad võimaldavad anonüümset kasutust, st kasutada Veebilehte nii, et Teie kohta kogutakse ainult Anonüümseid Andmeid. Veebilehte saab sirvida anonüümselt ilma oma kontole logimata. Võite Veebilehte kasutada anonüümselt seni, kuni otsustate sooritada mõningaid toiminguid, mille tegemiseks on vaja avaldada oma Isikuandmeid (näiteks Konto loomine või Kontole logimine, Kaupade tellimine jne).

3.1.1. Veebileht ei kogu Isikuandmeid automaatselt. Palume tähele panna, et Veebileht kogub automaatselt ainult Küpsisefailides olevaid Anonüümseid Andmeid. Küpsistepoliitika kohta lisateabe saamiseks vaadake Privaatsuspoliitika 9. osa.


4. ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

4.1. Kui Ostja logib oma Kontole, kogub ja salvestab Müüja Ostjat identifitseerivaid Isikuandmeid. Sellisel viisil kogutud Isikuandmed võivad sisaldada järgmist:

4.1.1. Ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, Ostja ID number ja muu Teie kontoga seotud teave;

4.1.2. Ostja lojaalsuse ja müügiarendamisega seotud teave - registreerimiskuupäeva kohta, Ostjale kohaldatud soodustuste kohta, komisjonitasude kohta (kui kehtib), Ostja foto, muud andmed Ostja kohta;

4.1.3. juhul kui Ostja taotleb ostetud/omandatud Kaupade kohta arvet, siis finantsteave, mille esitate Kaupade hankimisel ning Käibemaksukohuslase number (kui kehtib) Arvete väljastamiseks ning vastuvõtmiseks;

4.1.4. informatsioon Ostja poolt Veebilehel sooritatud toimingute kohta (sealhulgas ostude ajalugu);

4.1.5. mis tahes muu Veebilehe kasutamise ja Veebilehel ostude tegemisega seotud informatsioon, sealhulgas Müüjale saadetud kirjad, sisselogimisalane teave, lehe ülevaatlik statistika ja tavapärased sisselogimisandmed;

4.1.6. Teie poolt või Teie kohta esitatud lisateave, mida ei ole käesolevas dokumendis eraldi käsitletud (näiteks teave Müüjale esitatud taotluse kohta);

4.1.7. mis tahes muu Veebilehel esitatud informatsioon, sealhulgas otsus Müüjalt sooduspakkumisi saada või neist keelduda, vastavalt Privaatsuspoliitika punktis 5 toodud kirjeldusele.

4.2. Teie Isikuandmete kogumise peamine eesmärk on tagada Veebilehe sujuv ja tõrgeteta töö ning turvaline, tõhus ja isikupärastatud Kaupade ostmisprotsess. Käesolevaga nõustute ja kinnitate, et Müüjal on õigus kasutada Teie Isikuandmeid, sealhulgas Privaatsuspoliitika punktis 4.1 toodud informatsiooni, järgmistel eesmärkidel:

4.2.1. Veebilehel Ostjate tuvastamiseks ning Ostjate Kontode haldamiseks;

4.2.2. Kaubatellimuste täitmisel Ostjate lojaalsuse edendamiseks, Kaupade Ostjale müümiseks ning kohaletoimetamiseks ja allahindluste ja/või komisjonitasude (kui on) haldamiseks. Selleks võib olla vaja ka Teiega telefoni või e-posti teel kontakti võtta;

4.2.3. Veebilehe uuendamiseks vastavalt Teie vajadustele, st järgneva isikupärastamiseks, hindamiseks ning arendamiseks: i) Veebilehe tööriistade kaudu ostu/müügi tehingute sooritamiseks; ii) Veebilehe teenuste jaoks; iii) Veebilehe sisu jaoks; ja/või iv) reklaami jaoks;

4.2.4 nõuete analüüsimiseks (kui on), Teie päringutele vastamiseks;

4.2.5. Veebilehe poolt pakutavatele teenustele ja informatsioonile juurdepääsu tagamiseks;

4.2.6. Veebilehelt alla laaditud andmete kontrollimiseks;

4.2.7. Veebilehel võimalike keelatud või ebaseaduslike tegevuste vältimiseks, tuvastamiseks ning uurimiseks;

4.2.8. Teid Müüja Kaupadest teavitamiseks;

4.2.9. otseturunduse jaoks vastavalt Teie isiklikule nõusolekule;

4.2.10. Veebilehel mis tahes muude teenuste pakkumiseks ja Teie abistamiseks muudel Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel ning samuti konkreetsetel teabe kogumisega seotud eesmärkidel.

4.3. Kuigi Privaatsuspoliitika punktis 4.1 viidatud Isikuandmete esitamine ning nende töötlemisega nõustumine on vabatahtlik, on see Veebilehe nõuetekohaseks ning täielikuks kasutamiseks vajalik, ning tagab muuhulgas selle, et Müüja saab Kaubatellimusi korralikult täita.

4.4. Müüja kaitseb Teie Kaubatellimustega seotud faktilisi andmeid. Ostja näeb kõigi Müüjale esitatud Kaubatellimuste kohta käivaid andmeid oma Kontol. Kasutades oma Kontole paigaldatud tööriistu, saate vaadata oma Kaubatellimusi ning muuta kontaktandmeid. Peate kaitsma oma Konto juurdepääsuandmeid ning neid kolmandatele isikutele mitte avaldama (Privaatsuspoliitika punktis 10 on esitatud mõned soovitused Veebilehe ohutuks kasutamiseks).

4.5. Müüja poolt igal registreerimisel kogutud informatsiooni kasutatakse ka Veebilehe teenuste parandamiseks, Ostjate vajaduste ja eelistuste rahuldamiseks, sealhulgas informatsiooni kasutamine seoses otseturundusega Veebilehel osutatavate teenuste ulatuses.

4.6. Vastavalt Privaatsuspoliitikale on Müüjal õigus ka Teie Isikuandmeid kasutada sisemistel eesmärkidel, sealhulgas suhtlemine e-posti teel, et Teid teavitada Kaupadest ning Veebilehe uuendustest ja jagada Veebilehel tehtud e-kaubanduse tehingute alast informatsiooni jne.


5. REKLAAM JA VEEBIPÕHISED KÜSITLUSED

5.1. Müüja ei võimalda mis tahes kolmandatele isikutele juurdepääsu Teie Isikuandmetele ning ei edasta mis tahes Teie kohta käivat informatsiooni kolmandatele isikutele ilma Teie eelneva nõusolekuta.

5.2. Saadame Teile Müüja kaubandusteavet/reklaami - teavet Veebilehel esitatud teavet, Müüja poolt pakutud kaupade, kampaaniate, uudiste jne kohta - Teie E-posti aadressile ja/või telefoninumbrile ainult siis, kui olete selleks isikliku nõusoleku andnud registreerimisvormi täitmise või mis tahes muul moel (nt nn. "märkeruudukeste" kaudu). Teie nõusolekul saadame seda teavet (nt uudiskirju) vastavalt Teie e-posti aadressile ja muudele kontaktandmetele. Teie nõusolek kõnealuse teabe saamiseks on vabatahtlik ja ei ole Kaubatellimuste täitmiseks kohustuslik, ning selle võib igal ajal tühistada. Kui Te keeldute eraldi nõusoleku andmisest, kuid hiljem otsustate, et soovite Müüjalt kaubandusteavet/reklaami ning uudiseid saada, või kui otsustate selle informatsiooni saamisest loobuda, võite meile igal ajal vastava taotluse saata e-posti aadressile info@diagtools.eu või kasutades muid Veebilehe seadeid (kui kohaldub).

5.3. Igal juhul ei ole Teil võimalik keelduda Müüjale Kaupade soetamisega seotud haldusinformatsiooni, Müüja või Veebilehe (sealhulgas Reeglite) poolt pakutud teenuste saamisest, välja arvatud juhul kui Konto kustutatakse. Lisaks sellele ei ole Teil võimalik keelduda Müüja poolt saadetud Kaupade ostmise ja/või Veebilehe kasutamisega seotud õigusliku teabe alaste teadete vastuvõtmisest.


6. ANDMETE AVALDAMINE

6.1. Müüjal on õigus Teie Isikuandmeid avaldada kehtivate seadustega määratletud juhtudel ning rakendades õiguslikkuse ja põhjendatuse printsiipe, seadusenõuete ja Müüja poliitika ning reeglite alusel, nt vastates saadud nõuetele või muudele kaebustele, kolmandate isikute õiguste ja seaduslike huvide rikkumisel või selleks, et kaitsta teisi isikuid, nende seaduslikke huvisid või vara.

6.2. Nõustute ja kinnitate, et Müüja võib Teie Isikuandmeid esitada:

6.2.1. Müüja partneritele – kolmandatele isikutele, keda Müüja palkab teenuse osutamiseks, ning kes osutavad Kauba tellimuste täitmisel ning muude teenuste pakkumisel Kolmandate Isikute teenuseid. Näiteks Müüja partnerid Kaupade tarnimisteenuse osutamisel, maksete kogumisel, teiste Ostja poolt tellitud teenuste osutamisel ning Müüja partnerid, kes osutavad Veebilehe tugi- ja/või hooldusteenust ja aitavad Müüjat arendustegevuse või muude Veebilehega seotud toimingute valdkonnas;

6.2.2. vastava Isikuandmete jagamise taotluse korral mis tahes kolmandatele isikutele (või kolmandatele isikutele, kellest Teid teavitatakse selgesõnaliselt mingi muul viisil, või kui andmete jagamine lepitakse kokku konkreetse teenuse kasutamisega);

6.2.3. Müüja struktuuriüksustele ja seotud ettevõtetele;

6.2.4. Müüja ja muu juriidilise üksuse ühinemise korral teistele majandusüksustele, juhul kui Müüja omandab muu üksuse või kui muu juriidiline isik omandab Müüja, ning samuti Veebilehe või Veebilehega seotud vara üleandmisel.

6.3. Privaatsuspoliitika punktis 6.2 sätestatud juhtumitel kannab Müüja üle minimaalse osa Teie Isikuandmetest. Juhul kui Te ei ole avaldanud selgesõnalist nõusolekut (eelnevalt või eraldi), ei edasta Müüja Teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele ning ei levita neid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Privaatsuspoliitika sätete rakendamiseks või kui Müüja on õiguslikult kohustatud seda tegema.


7. OSTJATE POOLT VEEBILEHELE ESITATUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1. Ostja registreerimisel, st Veebilehel Konto avamisel (loomisel), palutakse Teil esitada Isikuandmeid.

7.2. Pärast Ostja Konto avamist saate oma Kontole logida ja iseseisvalt registreerimisvormil esitatud Isikuandmeid kontrollida, täiendada, uuendada või kustutada. Kui Teie arvates sellest ei piisa, on Teil võimalik Müüjalt lisavõimalusi taotleda, kasutades e-posti aadressi info@diagtools.eu, või tavaposti aadressi, mis on toodud Privaatsuspoliitika punktis 11.4.

7.3. Teie sisselogimisparool on Teie Konto võti. Parooli loomisel tuleks kasutada mittekorduvaid tähti, numbreid ja erisümboleid ning Konto parooli ei tohiks kellegagi jagada. Kontole sisselogimisel saate oma andmeid alati muuta. Kui Te oma parooli unustate või Teil esineb muid sisselogimisega seotud probleeme, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@diagtools.eu.

7.4. Kui jagate oma parooli või muud Kontoga seotud teavet teiste isikutega, siis olete ise vastutav kõigi toimingute eest, mis Teie Kontol tehakse, välja arvatud juhul, kui tõestatakse vastupidist. Palume tähele panna, et kui logite Veebilehele jagatud arvutis või internetikohvikus olevas arvutis, saavad teatud Teie kohta käivat teavet vaadata ka isikud, kes kasutavad arvutit pärast Teid.

7.5. Kui kaotate oma parooli, ei saa Te kontrollida oma Isikuandmetega tehtavaid toiminguid ja Teie nimel võetud kohustusi, mille eest Te vastutate. Seetõttu juhul, kui on kahtlus, et keegi teine saab Teie parooli kasutada, peaksite kohe Müüjat sellest teavitama (vastavalt Privaatsuspoliitika punktis 11.4 esitatud Müüja kontaktandmetele) ja Kontole logimiseks kasutatava parooli ära muutma.

7.6. Müüja Teie isikuandmeid käsitsi ei muuda. Seetõttu peaksite sellega arvestama ning oma Isikuandmeid parandama kohe, kui need muutuvad või on ebatäpsed.

7.7. Kui Te ei soovi, et Müüja Teie Isikuandmeid haldaks, saate keeldumisest teavitada, saates Müüjale sellekohase taotluse. Vastavat taotlust saab saata e-posti teel aadressil info@diagtools.eu, või tavapostiga, kasutades Privaatsuspoliitika punktis 11.4 esitatud aadressi. Vastava keeldumise vastuvõtmisel kaotate Ostja staatuse ning Teil ei ole enam võimalik Veebilehte Ostjana kasutada.

7.8. Müüjal on õigus Teie Isikuandmeid kaitsta kuni Konto deaktiveerimiseni vastavalt Privaatsuspoliitika ja/või Reeglite sätetele. Teie Konto deaktiveeritakse ja Teie Isikuandmed kustutatakse vastavalt Privaatsuspoliitika ja/või Reeglite sätetele. Pärast Teie Konto deaktiveerimist kaotate juurdepääsu Veebilehe andmetele, välja arvatud juhul, kui Privaatsuspoliitikas ja Reeglites on sätestatud teisiti.

7.9. Selleks, et tagada käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud Isikuandmete kogumise eesmärkide elluviimine, võib Teie Isikuandmeid säilitada maksimaalselt 10 (kümne) aasta jooksul pärast Teie viimast kontole logimise korda. Sellegipoolest jätab Müüja endale õiguse mõistlikel põhjustel Isikuandmete säilitamise perioodi pikendada või lühendada.

7.10. Ilma eeltoodud sätteid piiramata, säilitab Müüja kõigil juhtudel Reeglite või kehtivate õigusnormide rikkumise tõttu eemaldatud Ostja Isikuandmed.


8. ANDMEKAITSE

8.1. Eeskätt püüab Müüja tagada oma Külastajate ja/või Ostjate andmete turvalisuse. Edastatud informatsiooni ja andmete turvalisuse tagamiseks rakendab Müüja kaitse- ja organisatoorseid vahendeid, mis vastavad teenusepakkumise turvaohtude tasemele. Müüja kasutab mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja menetlusalaseid meetmeid ja meetodeid, et kaitsta olemasolevat informatsiooni (sh Isikuandmeid) kadumise, varguse ja mis tahes ebaseadusliku kasutamise, avaldamise või muutmise eest.

8.2. Kõigi Ostja valitud Kaupade eest Maksmisega seotud sisse logimiste puhul luuakse turvaline ühendus Kolmanda Isiku veebilehega.

8.3. Palume tähele panna, et vaatamata asjaolule, et Müüja kasutab eespool nimetatud mõistlike vahendeid, ei saa ega taga Müüja Teie Isikandmete ohutust, kuna need esitatakse või sisestatakse Internetti. Lisaks sellele ei pruugi Müüja poolt rakendatud vahendid olla piisavad, kui Te turvalisuse eeskirju ei järgi. Esiteks ei tohi Ostjad oma kasutajanimesid ja paroole kolmandate isikutega jagada. Palume tähele panna, et Veebilehe vahendites palutakse Teil e-posti aadress ja parool esitada ainult Kontole sisselogimisel. Selleks, et vältida kõrvaliste isikute juurdepääsu Teie Kontole, palume pärast kasutamise lõppu Kontolt ja/või Veebilehelt välja logida. 

8.4. Ka omaenda tegevusega saab vähendada Isikuandmete ebaseadusliku kasutamise riski, käitudes hoolikalt ja kasutades mõistlikke turvavahendeid, näiteks keerulist parooli, kõige uuemat viirusetõrje tarkvara jne.

8.5. Teil on õigus nõuda, et Müüja esitaks Teile kõik Teie andmed, mida ta haldab. Ostjal on ka õigus taotleda vastavate andmete täiendamist, muutmist või kustutamist ning mis tahes vigade parandamist. Ostjal on ka võimalus keelduda oma Isikuandmete töötlemisest otseturustamise eesmärgil. Selle õiguse kasutamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@diagtools.eu.


9. KÜPSISTE POLIITIKA

9.1. Veebilehel kasutatakse küpsiseid. Müüja kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

9.1.1. Veebilehe nõuetekohaseks tööks ja mugavama sirvimiskogemuse tagamiseks (nt et toetada Teie sessiooni pärast sisselogimist jne);

9.1.2. reklaami ja otseturunduse jaoks;

9.1.3. Veebilehe statistiliste andmete kogumiseks ning Veebilehe arendamiseks;

9.1.4. Veebileht kasutab veebilehtede töö analüüsimiseks "Google Inc." (edaspidi – Google) poolt arendatud ja pakutud rakendust "Google Analytics". "Google Analytics" kasutab küpsiseid, mis aitavad meil Teie Veebilehe kasutusharjumusi analüüsida. Küpsiste poolt Veebilehe kasutamise kohta genereeritud teave edastatakse ja kogutakse USAs asuvasse Google'i serverisse. Google kasutab neid andmeid, et analüüsida Veebilehe kasutust, koostab Veebilehe operaatorile lehe populaarsuse kohta aruandeid ning osutab muid Veebilehe ja selle kasutamisega seotud teenuseid. Google võib seda teavet esitada kolmandatele isikutele, kui seda nõutakse kohalduvate seaduste alusel või kui need kolmandad isikud töötlevad seda teavet Google'i nimel. Google ei seosta Teie IP aadressi mis tahes muude Google'i valduses olevate andmetega. Kui teete oma brauseri tarkvaraseadetes teatud muudatusi, saate Google'i poolt küpsiste paigaldamise ära keelata, aga pidage meeles, et see võib Teil teatud Veebilehe funktsioonide kasutamist takistada. Veebilehe kasutamisega nõustute ja kinnitate, et Google võib kasutada kogu Teie Veebilehel tehtud toimingutega seotud andmeid eelnimetatud eesmärkidel ning vastavalt eelpool nimetatud meetoditele.

9.2. Kõik Veebilehel kasutatavad küpsised võivad olla ajutised või alalised, st:

9.2.1. ajutised Küpsised kehtivad ja neid ei saa eemaldada hetkesessiooni ajal;

9.2.2. alalisi Küpsiseid ei eemaldata ka pärast brauseri sulgemist ning nendes salvestatud informatsioon võimaldab hiljem Teie Kontole ligi pääseda (parool, kasutajanimi). Need Küpsised teevad Veebilehe kasutamise kiiremaks ja lihtsamaks.

9.3. Veebilehe kasutamisega kinnitate oma nõusolekut ning lubate Müüjal oma terminalseadmesse (arvuti, nutitelefon jne) Küpsiseid paigaldada.

9.4. Brauseri tarkvaras on alati võimalik Küpsiste kasutamine blokeerida ning alalised Küpsised eemaldada. Brauseri kaudu küpsiste haldamise kohta täiendava informatsiooni saamiseks vaadake Interneti brauserimenüüd “Help” (Abi).

9.5. Küpsiste blokeerimine või piiramine võib mõningaid Veebilehe funktsioone mõjutada.

9.6. Alltoodud tabelis on näidatud, mis milliseid Küpsiseid on Veebilehel kasutatud:

Kohustuslikud küpsised

Tehnilised küpsised on vajalikud veebilehe ja mobiilirakenduse sisu korrektseks kuvamiseks. Kasutades tehnilisi küpsiseid, tagatakse veebilehe ja mobiilirakenduse funktsionaalsus, seega pole neist keeldumine võimalik. Tehnilised küpsised Tehnilised küpsised on vajalikud veebilehe ja mobiilirakenduse sisu korrektseks kuvamiseks. Kasutades tehnilisi küpsiseid, tagatakse veebilehe ja mobiilirakenduse funktsionaalsus, seega pole neist keeldumine võimalik.

Funktsionaalsed küpsised

Funktsionaalsete küpsiste eesmärk on parandada veebilehe ja mobiilirakenduse funktsionaalsust, muuta veebileht ja mobiilirakendus teie jaoks mugavaks ja tõhusaks, seetõttu pole neist keeldumine võimalik.

Analüütilised küpsised

Püüame analüütiliste küpsiste abil oma veebilehe ja mobiilirakenduse külastajaid paremini tundma õppida, et kohandada meie veebilehe ja mobiilirakenduse toimimist teie vajadustele ja soovidele võimalikult tõhusalt, seetõttu pole seda võimalik teha keelduda neist.

Turundusküpsised

Kasutame brauseris otsingu kogemuste ja teile kuvatava sisu individuaalseks muutmiseks turunduslikke (ärilisi) küpsiseid, et pakkuda teile ka asjakohaseid pakkumisi. Sihiküpsised analüüsivad teie otsinguajalugu ja neid andmeid kasutatakse teile äriliste pakkumiste tegemiseks.

9.7. Palume tähele panna, et Küpsiseid võivad kasutada ka Müüja partnerid ja muud kolmandad isikud, kelle üle Müüjal kontrolli ei ole. Müüja ei saa vastutada ja ei vastuta selliste isikute tegude eest. Kui esineb kahtlus, et Müüja partnerid või muud kolmandad isikud, kelle üle Müüjal kontrolli ei ole, kasutavad Küpsiseid, peaksite ühendust võtma konkreetse Müüja partneri või mis tahes kolmanda osapoolega.


10. KOLMANDAD OSAPOOLED

10.1. Käesolev Privaatsuspoliitika käsitleb antud Veebilehe kaudu Teie kohta käiva teabe kogumist ja avalikustamist, välja arvatud juhul, kui Privaatsuspoliitikas on sõnaselgelt teisiti sätestatud. Kui jagate selle Veebilehe või mis tahes muu veebilehekülje kasutamisel Isikuandmeid teiste isikutega, näiteks Ostjate või kolmandate isikutega, võivad vastava teabe kasutamisele ja rakendamisele kohalduda teised reeglid.

10.2. Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele. Müüja ei saa nende veebilehtede sisu kontrollida ja ei vastuta nende sisu eest. Need veebilehed võivad kohaldada oma privaatsuspoliitikaid, millega soovitame Teil eraldi tutvuda.

10.3. Müüjal ei ole kontrolli Kolmandate Isikute poolt Teile rakendatavate privaatsuspoliitikate ja/või muude reeglite üle. Seetõttu vastutate nende eest ise ning kohustute neid järgima omal vastutusel. Müüja ei vastuta Veebilehel lingitud teiste veebilehe privaatsuspoliitikate ja sisu eest, ega ka Veebilehele viitavate veebilehtede privaatsuspoliitikate ning sisu eest. Lingile, logole või muule Veebilehe elemendile vajutamisel või Veebilehel pakutavate teenuste, sealhulgas võrgusuhtluse, kasutamisel palume arvestada, et eelnimetatud elementide vajutamisel võite antud Veebilehelt lahkuda.

10.4. Müüja ei kogu Kolmandatelt Isikutelt Ostjate kohta andmeid, välja arvatud Privaatsuspoliitikas või Reeglites sätestatud juhtudel ning kehtivate seaduste ning Reeglite rikkumisel või Kolmandate Osapoolte õiguste rikkumisel.


11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA LÕPPSÄTTED

11.1. Privaatsuspoliitika on Reeglite lahutamatu koostisosa.

11.2. Müüja jätab endale õiguse omal äranägemisel korrigeerida (sealhulgas muuta, toimetada, täiendada, tühistada ja eemaldada) käesolevat Privaatsuspoliitikat või selle mis tahes osa, samuti kogu sellega seotud informatsiooni. Privaatsuspoliitikat muudetakse vastavalt Reeglites kehtestatud korrale.

11.3. Vaidluste lahendamisel kohaldatavad kehtivad seadused ja reeglid on sätestatud Veebilehe Kasutusreeglites

11.4. Kui soovite meid Privaatsuspoliitika rikkumistest teavitada, vajate abi või Teil on küsimusi, ettepanekuid ja/või nõudeid Reeglite, sealhulgas käesoleva Privaatsuspoliitika tõlgendamise ja/või rakendamise kohta, palume Müüja poole pöörduda, kasutades alltoodud kontaktandmeid. Vastame kõigile Teie kirjalikele järelepärimistele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates nende kättesaamisest.


Müüja kontaktandmed:

SIA Diagtools

Pernavas 43A-9,

Riia, Läti, LV-1009

E-posti: info@diagtools.eu

Tel.: +371 29416069; +371 67704152