28.01.2021

Privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Uždaroji akcinė bendrovė Diagtools (šiame dokumente dar vadinama Pardavėju) itin gerbia Jūsų (šiame dokumente dar vadinamų Lankytojais arba Pirkėjais) privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte naudodamiesi Pardavėjo valdoma elektronine parduotuve, kuri veikia internetinėje erdvėje ir yra pasiekiama interneto adresu www.diagtools.eu (šiame dokumente vadinama Tinklapiu), tik taip, kaip tai aprašyta šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) bei vadovaudamasi aktualiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. Veikdamas kaip asmens duomenų valdytojas, Pardavėjas turi teisę tvarkyti Lankytojų ir Pirkėjų Asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant: elektroninės prekybos bei tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais, šioje Privatumo politikoje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente nurodyta tvarka.


1. SĄVOKOS

1.1. Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai yra apibrėžtos Tinklapio naudojimo tvarkoje, kituose Taisyklių dokumentuose ir (arba) kituose reikalavimuose ir instrukcijose, prieinamose Tinklapyje, išskyrus atvejus, kiek šiame dokumente, įskaitant jo preambulę, didžiąja raide rašomoms sąvokoms suteikiama toliau nurodyta reikšmė:

1.1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.1.2. Slapukai (angl. „Cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio.


2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pardavėjas užtikrina Lankytojų ir Pirkėjų Asmens duomenų, pateiktų naudojantis Tinklapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

2.2. Perduodami Asmens duomenis per Tinklapį, taip pat išreikšdami savo sutikimą naudojantis kitais Tinklapio funkcionalumais, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika ir Taisyklėmis, taip pat patvirtinate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2.3. Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje ir (ar), naudodamas jame įdiegtas priemones, įsigyja Prekių bei kitaip naudojasi Tinklapiu ar jo dalimi, taip pat bet kokiomis paslaugomis, įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu.


3. INFORMACIJOS RINKIMAS JUMS LANKANTIS TINKLAPYJE

3.1. Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje informaciniais tikslais, t. y. nesusikuriate ar neprisijungiate prie Paskyros, mes renkame tik tokią informaciją, kurią Jūsų naršyklė perduoda į mūsų serverius. Ši informacija remiantis teisėtu mūsų interesu yra renkama ir tvarkoma tik tiek, kiek techniškai būtina tam, kad galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas. Tokiais atvejais gali būti renkami šie duomenys: IP adresas (anonimizuotas), prisijungimo data ir laikas, laiko zonos skirtumai, lyginant su GTM, užklausos turinys (konkretus puslapis), prisijungimo tipas/HTTP statuso kodas, perduodamų duomenų kiekis kiekvienu atveju, tinklapis, iš kurio gauta užklausa, informacija apie naudojamą naršyklę ir jos versiją. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus pasiekti tokių duomenų rinkimo tikslai (pvz. siekiant užtikrinti Tinklapio veikimą, duomenys naikinami pasibaigus atitinkamai sesijai, o saugant duomenis registracijos bylose – ne ilgiau nei po 7 dienų, o tais atvejais, kai duomenys saugomi ilgiau – IP adresas yra ištrinamas, todėl nėra galimybės Jūsų identifikuoti).

3.1.1. Atkreipiame dėmesį, kad Tinklapis gali automatiškai rinkti tuos duomenis apie Jus, kurie yra Slapukų rinkmenose. Išsamesnė informacija apie Slapukų naudojimo politiką pateikiama Privatumo politikos 10 skyriuje.


4. DUOMENŲ RINKIMAS IR RENKAMŲ DUOMENŲ KATEGORIJOS

4.1. Pirkėjui susikuriant Paskyrą ar vėliau prisijungiant prie savo Paskyros, Pardavėjas renka ir saugo Asmens duomenis, kurie identifikuoja Pirkėją. Tokiu atveju gali būti renkami ir saugomi tokie Asmens duomenys apie Jus:

4.1.1. vardas ir pavardė, gimimo data arba asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Pirkėjo identifikacinis numeris (ID), banko sąskaitos duomenys ir kita informacija pateikiama Jūsų Paskyroje;

4.1.2. informacija, susijusi su Pirkėjo lojalumu plėtojimu – Pirkėjui suteiktas kvalifikacijos lygis, registracijos data, informacija susijusi su Pirkėjui taikomomis nuolaidomis, komisiniais (jei būtų taikoma), Pirkėjo nuotrauka (tik tokiu atveju, jei Jūs pats savo noru laisva valia įkeliate nuotrauką);

4.1.3. kai Pirkėjas pageidauja gauti Sąskaitą faktūrą už perkamas / įsigytas Prekes, Sąskaitų faktūrų išrašymo ir priėmimo tikslais – finansinė informacija, kurią Jūs pateikiate įsigydami Prekes, taip pat PVM mokėtojo kodas, jei taikoma;

4.1.4. informacija apie Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs kaip Pirkėjas atliekate Tinklapyje (įskaitant Prekių pirkimo istoriją);

4.1.5. tais atvejais, kai Pardavėjo Pirkėjas yra juridinis asmuo – gali būti tvarkomi ir tokio juridinio asmens atstovo Asmens duomenys (vardas ir pavardė);

4.1.6. kita informacija, susijusi su Jūsų veiksmais Tinklapyje, įskaitant informaciją apie prisijungimą, puslapių peržiūros statistiką ir duomenis apie standartinę prisijungimo informaciją;

4.1.7. Slapukų pagalba gaunama informacija, kaip nurodyta Slapukų naudojimo politikoje, pateiktoje Privatumo politikos 10 skyriuje;

4.1.8. kita informacija, kurią pateikiate Tinklapyje, įskaitant pasirinkimą gauti Pardavėjo reklaminius pasiūlymus ar ne, kaip tai apibrėžta Privatumo politikos 6 skyriuje.


5. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS

5.1. Pagrindinis Jūsų Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslas – užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus Tinklapyje ir įsigyjant Prekes, vyktų sklandžiai ir be trukdžių, visos operacijos būtų saugios, veiksmingos ir individualiai pritaikytos. Jūs esate informuotas, kad Pardavėjas turi teisę Jūsų Asmens duomenis naudoti šiais tikslais:

5.1.1. Pardavėjo, kaip Asmens duomenų valdytojo, savarankiško funkcionavimo užtikrinimo ir materialinių ir finansinių išteklių valdymo, įskaitant buhalterinės apskaitos tvarkymo, sąskaitų Pirkėjams išrašymo, tikslais (Asmens duomenis tvarkome tam, kad įvykdytume mums taikomas teisines prievoles). Šiais tikslais tvarkome Pirkėjų vardą, pavardę, adresą, telefono Nr., taip pat Privatumo politikos 4.1.3 punkte nurodytą informaciją;

5.1.2. siekiant vykdyti elektroninę prekybą, t. y. sudaryti ir vykdyti prekių pirkimo-pardavimo sutartis su Pirkėjais (Pirkėjo paskyros sukūrimo, Pirkėjo identifikacijos, Prekių pardavimo, Prekių pristatymo, pažeistų teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo, Pirkėjų lojalumo skatinimo, nuolaidų ir/ar komisinių (jei taikoma) Pirkėjams administravimo ir kitų iš pirkimo-pardavimo santykių kylančių įsipareigojimų vykdymo tikslais). Šiuo tikslu taip pat gali būti reikalinga susisiekti su Jumis tiesiogiai telefonu ar elektroniniu paštu. Asmens duomenis tvarkome tam, kad įvykdytume su Jumis sudarytą sutartį ir šiuo pagrindu galime tvarkyti Privatumo politikos 4.1.1 – 4.1.4 punktuose nurodytą informaciją, taip pat teisėto intereso pagrindu galime tvarkyti Privatumo politikos 4.1.5 punkte nurodytą informaciją;

5.1.3. tobulinant Tinklapį, siekiant jį pritaikyti Jūsų poreikiams, t. y. pritaikant, įvertinant ir tobulinant: i) Prekių pirkimo-pardavimo sandorių vykdymą, naudojantis Tinklapio priemonėmis; ii) Tinklapio paslaugas; iii) Tinklapio turinį; ir (ar) iv) reklamą (Asmens duomenis tvarkome mūsų teisėto intereso arba Jūsų sutikimo pagrindu). Šiais tikslais galime tvarkyti Privatumo politikos 4.1.7 punkte nurodytą informaciją;

5.1.4. turint atskirą Jūsų sutikimą arba vadovaujantis teisėtu mūsų interesu (tais atvejais, kai kreipiamės į Jus el. paštu ir Jūs neišreiškėte prieštaravimo dėl savo duomenų tvarkymo šiais tikslais, ir suteikiame Jums galimybę išreikšti nesutikimą dėl duomenų tvarkymo šiuo tikslu teikiant kiekvieną pasiūlymą), tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Šiais tikslais galime tvarkyti vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;

5.1.5. siekiant užtikrinti prieigą prie Tinklapio siūlomų paslaugų ir informacijos bei, esant reikalui, užkirsti kelią, aptikti ir tirti galimai uždraustus ar neteisėtus veiksmus Tinklapyje (Asmens duomenis tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu);

5.1.6. siekiant administruoti paklausimus, kuriuos gauname el. paštu ar kitais kanalais, ir pateikti į juos atsakymus (atvejai, kai paklausimus gauname ne iš Pirkėjų arba jie nesusiję su mūsų sutarčių vykdymu). Šiais tikslais gali būti tvarkomi bet kokie asmenų pateikiami Asmens duomenys – el. pašto adresas, vardas, telefono Nr. ir kt.).

5.1.7. teikiant kitas Tinklapio paslaugas ir pagalbą Jums, kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, taip pat kitais tikslais, kurie nurodomi konkrečiu atveju, kai informacija renkama.

5.2. Asmens duomenų, nurodytų Privatumo politikos 4.1 punkte, pateikimas ir sutikimas ją apdoroti yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad Jūs galėtume tinkamai ir visapusiškai naudotis Tinklapiu, įskaitant ir tai, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus Prekių užsakymus bei kitus sutartinius įsipareigojimus Jums, siųsti Jums užsakytus naujienlaiškius ir pa.

5.3. Pardavėjas saugo faktinius duomenis apie Jūsų Prekių užsakymus. Būdami Pirkėjais, visą informaciją apie Prekių užsakymus, pateiktus Pardavėjui, Jūs galite gauti prisijungę prie savo Paskyros. Naudodamiesi Paskyroje įdiegtais įrankiais Jūs galite peržiūrėti savo Prekių užsakymus ir keisti savo kontaktinius duomenis. Jūs privalote saugoti savo prieigos prie Paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims (kai kurie patarimai dėl saugaus Tinklapio naudojimo pateikti Privatumo politikos 11 skyriuje).

5.4. Vadovaujantis Privatumo politika, Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Jūsų Asmens duomenis savo vidiniais tikslais, įskaitant susisiekimą su Jumis elektroniniu paštu, siekiant informuoti apie Prekių, Tinklapio atnaujinimus ir pateikti informaciją, susijusią su elektroninės prekybos sandoriais, kuriuos Jūs sudarote Tinklapyje ir pan.

5.5. Siekiant užtikrinti šioje Privatumo politikoje numatytų Asmens duomenų rinkimo tikslų įgyvendinimą, Jūsų Asmens duomenys šios Privatumo politikos 5.1.1 punkte nurodytais tikslais tvarkomi 10 (dešimt) metų; Privatumo politikos 5.1.2 punkte nurodytais tikslais – tol, kol Pirkėjas naudojasi Paskyra ir 10 (dešimt) metų nuo tos dienos, kai Pirkėjas paskutinį kartą prisijungė prie Paskyros; šios Privatumo politikos 5.1.4 punkte nurodytais tikslais – 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo dienos (asmenų, davusių sutikimą tvarkyti jų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu) arba kol galioja su Pirkėju sudaryta konsultanto sutartis (išskyrus atvejus, kai išreiškiate nesutikimą dėl duomenų tvarkymo šiais tikslais); šios Privatumo politikos 5.1.6 punkte nurodytais tikslais – ne ilgiau nei reikalinga Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti ir atsakyti į pateiktus paklausimus bei juos administruoti. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Jūsų Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau tais atvejais, kai saugoti tam tikrus Jūsų Asmens duomenis įpareigoja teises aktai.


6. TIESIOGINĖ RINKODARA

6.1. Privatumo politikos 5.1.4 punkte nurodytais atvejais, įskaitant gavus atskirą Jūsų sutikimą, pateiktą pildant registracijos formas ar kitu būdu (pvz., per taip vadinamąjį „check-box“ langelį“), Jūsų nurodytu kontaktiniu adresu ir (ar) elektroninio pašto adresu, ir (ar) telefono numeriu siųsime Jums Pardavėjo komercinę / reklaminę informaciją – informaciją apie Tinklapį, Pardavėjo teikiamas paslaugas, Prekes, vykstančias akcijas, naujienas ir kita. Jūsų sutikimas, duotas tam, kad galėtume tokią informaciją siųsti Jums, yra savanoriškas ir nėra būtinas Prekių užsakymų vykdymui ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Jeigu Jūs nepateiksite atskiro sutikimo, bet vėliau nuspręsite, jog pageidaujate gauti šiame punkte nurodytą komercinę / reklaminę informaciją iš Pardavėjo, taip pat gauti naujienas arba tuo atveju, jei Jūs nuspręsite atsisakyti gauti tokią informaciją arba norėsite prieštarauti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui šiuo tikslu, Jūs galite bet kuriuo metu pateikti mums prašymą elektroniniu paštu: info@diagtools.eu ar naudodamiesi kitais Tinklapio nustatymais (jeigu taikoma).

6.2. Bet kokiu atveju, Jūs negalite atsisakyti gauti iš Pardavėjo administracinės informacijos, susijusios su Prekių įsigijimu, Pardavėjo teikiamomis paslaugomis ar Tinklapiu (įskaitant Taisykles), išskyrus atvejus, kai Paskyra panaikinama. Be to, Jūs negalite atsisakyti Pardavėjo siunčiamų pranešimų, kuriuose pateikiama teisinė informacija, susijusi su Prekių įsigijimu ir (ar) Tinklapio naudojimu.


7. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

7.1. Pardavėjas turi teisę atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz. kai to reikalauja teisės aktai, su Jumis sudaryta sutartis ar turime Jūsų atskirą sutikimą). Tokia informacija atskleidžiama laikantis taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir taisyklių.

7.2. Jūs esate informuotas, kad Pardavėjas gali teikti Jūsų Asmens duomenis (šie asmenys Pardavėjo yra atsakingai parinkti ir reguliariai tikrinami):

7.2.1. Pardavėjo partneriams – tretiesiems asmenims, kuriuos Pardavėjas, vykdant Prekių užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Jums, pasitelkia paslaugų teikėjais dėl Trečiųjų asmenų paslaugų. Pavyzdžiui, Pardavėjo partneriams, teikiantiems Prekių pristatymo, mokėjimų surinkimo, kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

7.2.2. kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis (ar tretiesiems asmens, apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

7.2.3. kitiems verslo subjektams, tuo atveju, jei Pardavėjas susijungtų su kitu juridiniu asmeniu, jei Pardavėjas įsigytų kitą juridinį asmenį ar Pardavėją įsigytų kitas juridinis asmuo, taip pat tais atvejais, jei Tinklapis ar turtas, susijęs su Tinklapiu, būtų perleidžiamas.

7.2.4. taip pat Pardavėjo partneriams, veikiantiems kaip Asmens duomenų tvarkytojai, teikiantiems Tinklapio palaikymo ir (ar) priežiūros, bei kitas paslaugas, padedančias Pardavėjui plėtoti veiklą ir vykdyti Prekių prekybą ar atlikti kitas operacijas Tinklapyje, kurios tvarko Asmens duomenis siekiant apskaičiuoti Pirkėjams taikomas nuolaidas; kuri vykdo Pardavėjo programinės bei techninės įrangos priežiūrą; (d) taip pat Pardavėjo įgaliotiems asmenims, veikiantiems Pardavėjo vardu ir Bendrovės vardu pasirašyti su jais bendradarbiavimo sutartis bei rinkti jų Asmens duomenis pagal Pardavėjo instrukcijas;

7.2.5. teisės aktuose numatytais atvejais ir valdžios institucijoms, įskaitant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Latvijos Respublikos finansų ministerijos.

7.3. Susikurdamas Paskyrą Tinklapyje ir tapdamas Pardavėjo Pirkėju Jūs esate informuotas ir sutinkate, jog siekiant tinkamai įvykdyti su Pardavėju sudarytą sutartį bei atsižvelgiant į Pardavėjo vykdomos veiklos specifiką, Pardavėjas turi teisę Pirkėjo Asmens duomenis (vardą, pavardę, ID numerį, el. pašto adresą bei telefono numerį) atskleisti Pirkėjo. Gerbdamas duomenų apsaugą, mēs įsipareigoja naudoti gautus Asmens duomenis tik sutarties su Pirkėjų vykdymo tikslais ir nenaudoti jų kitais, su šiuo tikslu nesuderinamais, būdais.

7.4. Šios Privatumo politikos skyriaus 7.2 punkte nurodytais atvejais, Pardavėjas perduos minimalų Jūsų Asmens duomenų kiekį. Neturint aiškiai išreikšto Jūsų sutikimo (išankstinio ar atskiro), Pardavėjas tretiesiems asmenims Jūsų Asmeninės informacijos neperduos ir toliau neplatins, išskyrus atvejus, kai tai būtina Privatumo politikoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui, arba Pardavėjas bus teisiškai įpareigotas tai padaryti.

7.5. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Jūsų Asmens duomenys gali būti Pardavėjo tvarkomi ne tik toje valstybėje, kurioje ji buvo renkama, bet ir kitose valstybėse. Jums sukuriant Paskyrą, būsite paprašyti išreikšti Sutikimą dėl tokio Asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog toks Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas tam, kad Pardavėjas galėtų įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir apskaičiuoti Jums taikomas nuolaidas, o be tokio Sutikimo Pardavėjas negalės to padaryti, o Jūs negalėsite tapti Pirkėju. Jūs turite teisė atšaukti savo Sutikimą, tačiau tokiu atveju neteksite Pirkėjo statuso. Šiame Privatumo politikos punkte nurodytais atvejais Pardavėjas dės visas pastangas tam, kad užtikrintų Jūsų Asmens duomenų saugumą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka, pasinaudojęs galimomis apsaugos priemonėmis, bei užtikrintų Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių apsaugą.


8. PIRKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU JŲ ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMU TINKLAPYJE

8.1. Registruojantis Pirkėjui, t. y. atidarant (susikuriant) Paskyrą Tinklapyje, Jūsų bus paprašyta pateikti Asmens duomenis.

8.2. Tapę Pirkėju, galite prisijungti prie savo Paskyros ir savarankiškai valdyti savo registracijos formoje pateiktus Asmens duomenis, keisti pateiktus duomenis, atnaujinti ar pašalinti šiuos duomenis. Jūs suprantate ir įsipareigojate nedelsiant atnaujinti savo Asmens duomenis, jeigu ji pasikeičia ar yra netiksli. Jei, Jūsų nuomone, šis sprendimas yra nepakankamas, Jūs turi teisę kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu, siųsdami el. laišką adresu info@diagtools.eu arba paštu, siųsdami jį adresu, nurodytu Privatumo politikos 12.4 punkte.

8.3. Jūsų slaptažodis yra prisijungimo prie Jūsų Paskyros raktas. Kurdami slaptažodį naudokite unikalius skaičius, raides bei specialius ženklus ir savo Paskyros slaptažodžio niekam neatskleiskite. Prisijungę prie savo Paskyros Jūs galite bet kuriuo metu keisti ir atnaujinti savo duomenis. Jeigu pamiršote savo prisijungimo slaptažodį arba patiriate kitų problemų prisijungiant, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@diagtools.eu.

8.4. Jeigu atskleisite savo slaptažodį ar bet kokią kitą Paskyros informaciją kitiems asmenims, Jūs būsite atsakingas už visus ir bet kokius veiksmus atliktus naudojantis Jūsų Paskyra, nebent įrodoma priešingai. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš bendrai naudojamo kompiuterio, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.

8.5. Jeigu prarasite slaptažodį, Jūs nebegalėsite kontroliuoti veiksmų, atliekamų su Jūsų Asmens duomenimis, ir Jūsų vardu gali būti prisiimti įsipareigojimai, už kuriuos Jūs būsite atsakingas. Todėl įtarus, jog Jūsų slaptažodžiu gali pasinaudoti bet kas kitas, Jūs turėtumėte nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui (Pardavėjo kontaktiniai duomenys nurodyti Privatumo politikos 12.4. punkte) ir pakeisti savo slaptažodį, kuris naudojamas prisijungimui prie Paskyros.

8.6. Informuojame, jog Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

8.6.1. Teisė atšaukti duotą sutikimą. Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);

8.6.2. Teisė susipažinti su savo Asmens duomenimis. Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Pardavėjas. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai;

8.6.3. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Galite reikalauti, kad Pardavėjas ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

8.6.4. Teisė nesutikti. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais). Jei pageidausite išreikšti savo nesutikimą, Jūsų bus paprašyta pateikti priežastis/paaiškinti, kodėl mes neturėtume tvarkyti Jūsų Asmens duomenų kaip tai darėme iki šiol;

8.6.5. Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jei manote, kad Pardavėjo tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Pardavėjas apsiribotu vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Pardavėjo teisėti interesai nusveria Jūsų interesus;

8.6.6. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus;

8.6.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Pardavėjui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

8.7. Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau Jūs visada turite teisę pirmiausia kreiptis į mus šios Privatumo politikos 12.4 punkte nurodytais būdais, jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu.

8.8. Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo tapatybę (pvz. pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka, o pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu). Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Pardavėjas atsakys ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis.


9. DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Pardavėjas, visų pirma, stengiasi užtikrinti savo Lankytojų ir (ar) Pirkėjų duomenų saugumą. Siekdamas užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, Pardavėjas įgyvendina tinkamas technines ir organizacinės priemones, atitinkančias paslaugų tiekimo saugumo grėsmes. Pardavėjas naudoja pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad būtų apsaugota turima informacija nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo.

9.2. Visi prisijungimai, susiję su Pirkėjo vykdymu Prekių apmokėjimu, Pirkėjui pasirinkus, vyks užmezgant saugų ryšį su naudojama Trečiojo asmens svetaine.

9.3. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad Pardavėjas naudoja aukščiau nurodytas pagrįstas priemones, Pardavėjas negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmens duomenų saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Be to, Pardavėjo įgyvendinamų priemonių gali nepakakti, jeigu Jūs nesilaikysite saugumo taisyklių. Visų pirma, Pirkėjai privalo neatskleisti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio tretiesiems asmenims. Atkreipkite dėmesį, kad Tinklapio priemonės el. pašto adresą ir slaptažodį, prašys pateikti tik prisijungiant prie Paskyros. Siekiant užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims naudotis Jūsų Paskyra, prašome, pasinaudojus savo Paskyra ir (ar) Tinklapiu, atsijungti.

9.4. Savo veiksmais Jūs taip pat galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.


10. SLAPUKŲ POLITIKA

10.1. Tinklapyje naudojami Slapukai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Slapukai negali paleisti programų Jūsų kompiuteryje ar perduoti virusų. Pardavėjas Slapukus naudoja šiais tikslais:

10.1.1. taisyklingam Tinklapio veikimui ir Jūsų naršymo pagerinimui (pvz. Jūsų sesijos po prisijungimo išlaikymui t. t.);

10.1.2. reklamai ir tiesioginiai rinkodarai;

10.1.3. statistinių Tinklapio duomenų rinkimui ir Tinklapio tobulinimui;

10.1.4. Tinklapis naudoja „Google Inc.“ (toliau „Google“) sukurtą ir teikiamą „Google Analytics“ programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių analizės paslaugos. „Google Analytics“ naudoja Slapukus kurie leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojate Tinklapį. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Tinklapį, dažniausiai yra perduodama į Google serverį JAV ir ten kaupiama. Google naudos šią informaciją tam, kad galėtų analizuoti Jūsų naudojimąsi Tinklapiu, rengti ataskaitas apie Tinklapio populiarumą jos operatoriui ir atlikti kitas su Tinklapiu ir jo naudojimu susijusias paslaugas. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Atlikę tam tikrus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje, Jūs galite neleisti Google įdiegti Slapukų, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite visa apimtimi naudoti visų Tinklapio funkcijų. Šis Tinklapis naudoja „Google Analytics“ su plėtiniu „_anonymizelp()“, todėl IP adresai yra toliau tvarkomi sutrumpinta forma, ko pasėkoje negalima nustatyti susieti IP adreso su konkrečiu asmeniu. Tais atvejais, kai apie Jus renkami duomenys bus Asmens duomenys, jie bus nedelsiant pašalinami. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai Jūsų duomenys perduodami į JAV, „Google“ yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite spustelėję čia. Alternatyvus būdas išjungti „Google Analytics“ – įdiegti nedidelį įskiepį, siūlomą „Google“, kurį galite rasti čia.

10.2. Visi Slapukai naudojami Tinklapyje gali būti laikini arba nuolatiniai:

10.2.1. laikini Slapukai galioja ir nėra pašalinami iki tol, kol Jūs naršote savo naršyklėje ir yra pašalinami Jums uždarius naršyklę. Šie Slapukai išsaugo taip vadinamą sesijos ID, kuriuo naudojantis Jūsų naršyklė gali pateikti skirtingos užklausas sesijos metu;

10.2.2. nuolatiniai Slapukai nėra pašalinami po naršyklės uždarymo ir juose saugoma informacija palengvina vėlesnę prieigą prie Jūsų Paskyros (slaptažodis, vartotojo vardas). Tokie Slapukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi Tinklapiu.

10.3. Naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate Pardavėjui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, telefono aparatą ir pan.) įrašyti Slapukus.

10.4. Jūs visada galite atsisakyti mūsų Slapukų, jeigu Jūsų naršyklė tą padaryti leidžia, vis dėlto toks atsisakymas gali turėtis įtakos Jūsų patirčiai naudojantis Tinklapiu. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:

10.4.1. savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer) todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;

10.4.2. be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

10.5. Slapukų blokavimas ar apribojimas gali paveikti kai kurias Tinklapio funkcijas.

10.6. Žemiau pateiktoje lentelėje parodyta, kokie Slapukai (Cookies) naudojami Tinklapyje prieinamoje Pardavėjo el. parduotuvėje:

Techniniai slapukai

Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija, dėl to jų atsisakyti galimybės nėra.

Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui, dėl to jų atsisakyti galimybės nėra.

Analitiniai slapukai Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų, dėl to jų atsisakyti galimybės nėra.

Tiksliniai (komerciniai) slapukai

Tikslinius (komercinius) slapukus naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant , pateikti jums komercinius pasiūlymus. Pavyzdžiui Jums įsigijant mobilų telefoną, pasiūlyti įsigyti tinkamą dėkliuką telefonui. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

10.7. Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir Pardavėjo partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Pardavėjas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Pardavėjas negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo Pardavėjo partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Pardavėjas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų Pardavėjo partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.


11. TRETIEJI ASMENYS

11.1. Ši Privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią renkame mes iš Jūsų per Tinklapį, nebent Privatumo politikoje būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu Jūs per Tinklapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžiate savo Asmens duomenis kitiems asmenims, nesvarbu, ar jie būtų Pirkėjai ar tretieji asmenys, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos kitokios taisyklės.

11.2. Tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Šių tinklapių turinio Pardavėjas nekontroliuoja ir už jų turinį neatsako. Šie tinklapiai gali turėti savo privatumo politikas, su kuriomis rekomenduojame susipažinti.

11.3. Pardavėjas nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu Trečiųjų asmenų, todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. Pardavėjas neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje prieinamomis paslaugomis, įskaitant ir bendravimą internetu, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ribų.


12. GINČŲ SPRENDIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Privatumo politika yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi.

12.2. Pardavėjas pasilieka sau teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją. Privatumo politika keičiama Taisyklėse nustatyta tvarka.

12.3. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.

12.4. Jeigu norite informuoti mus apie Privatumo politikos pažeidimą, Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų, pasiūlymų ir (ar) pretenzijų dėl Taisyklių, įskaitant šios Privatumo politikos, aiškinimo ir (arba) jų taikymo, prašome kreiptis žemiau nurodytais Pardavėjo kontaktais. Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo gavimo dienos, išskyrus Taisyklėse nurodytas išimtis.


Pardavėjo kontaktai:

SIA Diagtools

Pernavas 43A-9, Ryga,

Latvija, LV-1009

El. paštas: info@diagtools.eu

Telefonai: +371 29416069; +371 67704152