Ross-Tech VCDS HEX-NET

Ross-Tech VCDS HEX-NET

553,72 €
553,72 € bez PVN
, piegāde 1-14 dienas (atkarībā no atrašanās vietas / piegādes veida)

Profesionāla diagnostikas iekārta VAG grupas automašīnām (Audi, Volkswagen, Seat, Škoda, Lamborghini, Bentley), strādā uz Windows bāzēta PC vai uz citām ierīcēm ar Android vai i'OS aplikāciju, kā arī jebkurām citām ierīcēm, kurām ir Wi-Fi un web brauzeris, ar bezmaksas VCDS programmatūras atjauninājumiem.

Pievienot manām vēlmēm (1)
Varianti
Daudzums
Pieejams

Profesion?la diagnostikas iek?rta VAG grupas automa??n?m (Audi, Volkswagen, Seat, ?koda, Lamborghini, Bentley) ar bezmaksas VCDS programmat?ras atjaunin?jumiem. Ross-Tech HEX-NET str?d? uz Windows b?z?ta PC vai uz cit?m ier?c?m ar Android vai i'OS aplik?ciju, k? ar? jebkur?m cit?m ier?c?m, kur?m ir Wi-Fi un web brauzeris. Adaptera piesl?gums tiek nodro?in?ts ar USB kabe?a vai ar bezvadu Wi-Fi piesl?guma pal?dz?bu. Tiek atbalst?ta VAG-grupas diagnostika, uzs?kot no pirmaj?m mark?m, kas atbalsta diagnostiku (1988-1992 g.), un l?dz visjaun?k?m (ar CAN un UDS) un t?l?k. Tiek atbalst?tas visas sist?mas ar to diagnostikas iesp?ju (VAG grupas a/m - VW-Audi-Seat-Skoda, u.c. - vair?k nek? 70 sist?mas). No darba re??mu viedok?a, skeneris atbalsta visas iesp?jas, pieejam?s d?lera l?me?a iek?rt?m VAG (k??du kodu nolas??ana un dz??ana, teko?o datu p?rskats, aktiv?cijas, b?zes uzst?d?jumi, adapt?cija, kod??ana un citas funkcijas). T?d? veid?, funkcionalit?tes zi??, skeneris Ross-Tech ir praktiski pilns analogs VAG d?lera l?me?a iek?rt?m, tai pa?? laik? par daudz zem?ku cenu.


Svar?gi momenti:

- Ra?ots ASV, 100% ori?in?ls
- Ofici?la un licenz?ta pilnfunkcion?la programmat?ra ar regul?riem bezmaksas atjaunin?jumiem
- Vec?ko paaud?u (no 1991. gada) un l?dz visjaun?ko VAG grupas auto uzlabots atbalsts: pilnv?rt?ga kod??ana, adapt?cijas, speci?l?s funkcijas ar? visjaun?kajiem auto mode?iem
- Ieb?v?ta pal?dz?ba un atbalsts ar skaidrojumiem diagnostikai
- Kvalit?tes garantija un augstv?rt?gs ra?o?anas izpild?jums
- Re?la garantija un atbalsts no ofici?la p?rst?vja Latvij?


Apraksts un funkcijas:

- Uzticama un ?rta ier?ce
- Programmat?ra ar regul?riem bezmaksas atjaunin?jumiem
- Multivalodu vide (krievu, ang?u, v?cu un citas)
- USB vai bezvadu Wi-Fi piesl?gums
- Ieb?v?ta pal?dz?ba un instrukcijas
- Diagnostikas v?sture
- Autom?tisk? automa??nas samekl??ana p?c Vin koda
- Papla?in?ta vad?bas bloku inform?cija (vad?bas bloka numurs, programmas versija, kod??anas numurs un t.t.)
- Visu auto sist?mu diagnostika, kodu nolas??ana ar to at?ifr??anu, papla?in?to inform?ciju un to nodz??ana
- Teko?o datu nolas??ana un att?lo?ana ciparu vai grafisk? veid?
- Vad?bas bloku kod??ana (coding, coding II, long coding)
- Adapt?cijas (adaptation, long adaptation)
- B?zes uzst?d?jumi (basic settings)
- Aktiviz??ana un izpildmeh?nismu test??ana (output tests)
- Login koda samekl??ana da??m specifisk?m kod??an?m un adapt?cij?m
- Sub (sl?vo) vad?bas bloku inform?cija un kod??ana
- V?rtejas (gateway) instal?cijas saraksts
- Pieeja ar dro??bas kodu
- Dro??bas koda samekl??anas funkcija (login finder)
- Vad?bas bloku reinicializ?cija (UDS)
- Citas iesp?jas un funkcijas

PC003EN
5 vienības

- Platums: 44 mm
- Augstums: 22 mm
- Garums: 121 mm
- Svars: 65 g
- USB kabeļa garums: 205 mm
- Darba spriegums: 9 - 16 V
- Darba temperatūra: -20 ~ 80 ° C


Sistēmas prasības:

- 1,5 GHZ divkodolu procesors
- 1 GB RAM
- Windows 7, 8, 8.1, 10 vai jaunāka
- A tipa USB 2.0 (vai jaunāka) ports


Prasības viedtālrunim / planšetdatoram:

- Android: 4.1 vai jaunāka
- i'OS: iOS 9.0 vai jaunāka (saderīga ar iPhone, iPad un iPod touch)

- Diagnostikas adapteris OBD 16-pin
- USB kabelis
- Iepakojums

* Profesionāla diagnostikas programa VCDS / VCDS-Mobile ar bezmaksas atjauninājumiem

Sazināties ar mums

nav obligāti

Jums arī varētu patikt